Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 157 на Министерския съвет от 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 157 на Министерския

07 ноември 2017 | 14:30

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 157 на Министерския съвет от 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление (Обн. ДВ. бр.69 от 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 2014 г., изм. ДВ. бр.102 от 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 2015 г., изм. ДВ. бр.68 от 2017 г.)

Предложените промени на действащия нормативен акт включват изменение на задачите на Съвета по децентрализация на държавното управление, като се намалява техния брой, отпадат несвойствени функции и същевременно се постига ясно, пълно и точно определяне на отговорностите на съвета като постоянно действащ консултативен орган на правителството. За оптимизация на начина на функциониране на СДДУ се предвижда съветът в изключителни случаи да може да вземе решение и неприсъствено чрез протокол, подписан от всички членове. Прецизирани са  разпоредбите, отнасящи се до определяне на заместници в случаите, когато членове на съвета по обективни причини не могат да участват в заседанията на съвета.

Измененията и допълненията, които се предлагат, са съобразени с Правилника за организацията и дейността на съвет по чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията, приет с Постановление № 117 на Министерския съвет от 2012 г. (Обн. ДВ. бр.47 от 2012 г.)

  • Прикачени файлове (5)
    Проект на ПМС СДДУ
    Доклад
    Становище МС
    Оценка за въздействие
    Справка за отразяване на становищата
Прикачени файлове (5)