Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура"

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейностт

07 ноември 2017 | 12:02

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура", приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г., изм. бр. 102 от 2010 г., бр. 52, 83 и 97 от 2011 г., бр. 14, 22, 60 и 81 от 2012 г., бр. 93 от 2013 г., бр. 60 и 102 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г. и бр. 88 от 2016 г.)

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура", приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г. е във връзка с оптимизиране на структурата и ефективността на работа в Агенция „Пътна Инфраструктура“. Структурните промени се налагат, както от прехвърлянето на дейности от закритата Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП) без финансова обезпеченост за персонала, изпълняващи тези дейности, така и от създаването на нови дирекции и разделянето на съществуващи с цел повишаване ефективността и прозрачността в управлението на пътния сектор.

При подготовката на проекта на нормативен акт са взети предвид и предложенията на Световната банка за структурна промяна по реализиран проект през 2014 г. „Подпомагане на Агенция „Пътна инфраструктура” за подобряване управлението на пътния сектор, капацитета, оперативната и финансова устойчивост”, както и за повишаване на усвояването на средства от Европейския съюз.

  • Прикачени файлове (5)
    ПМС Правилник 03.11.17
    Оценка
    Становище
    Доклад
    Справка за отразяване на становищата
Прикачени файлове (5)