Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събир

16 ноември 2018 | 18:21

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“ е във връзка с разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Обн., ДВ, бр. 80 от 2018г.).

С промените в Закона за пътищата е въведена възможността от 1 януари 2019 г. пътните превозни средства (ППС) до 3,5 тона (леки автомобили) да заплащат още един вид винетна такса - уикенд винетна такса, както и заплащане на компенсаторна такса, съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗП за всички видове ППС при установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП.

С проекта на постановление на Министерския съвет се цели определяне на размера на въведените с чл. 10а от ЗП уикенд винетна такса и с чл. 10, ал. 2 от ЗП компенсаторна такса, както и изрично уреждане на възможността водачите на моторни превозни средства с чуждестранна регистрация да заплащат определените в евро такси и в левовата им равностойност.

Предвидените промени касаят изменения и допълнения на чл. 10, 25 и 26 от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”, както  и създаване на нова разпоредба, в която да бъде определен размерът на компенсаторната такса.

Коментари и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани до 16.12.2018 г. на следния имейл: press@mrrb.government.bg.

  • Прикачени файлове (5)
    Доклад
    Проект на Постановление на Министерския съвет
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"
    Справка за отразяване на предложенията и становищата
Прикачени файлове (5)