Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министер

11 май 2020 | 17:15

С приемането на проекта на постановление се цели Устройственият правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (УПМРРБ) да бъде приведен в съответствие с действащата нормативна уредба, с оглед обезпечаване на изпълнението на задълженията, които произтичат за административните органи от Закона за киберсигурност и от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с Постановление № 186  на Министерския съвет от 26.07.2019 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 2019 г.), както и прецизиране на функциите на структурни звена в МРРБ. Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за киберсигурност минималният обхват на мерките за мрежова и информационна сигурност, както и други препоръчителни мерки, се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на председателя на Държавна агенция "Електронно управление". Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност административният орган определя служител или административно звено, отговарящо за мрежовата и информационно сигурност в министерството. С оглед на обезпечаването на звеното за мрежова и информационна сигурност  с 2 щатни бройки, се предвиждат вътрешнокомпенсирани промени в рамките на настоящата щатна численост на министерството. С предложения проект постановление също се цели оптимизиране на структурата и числеността на административните звена в МРРБ, прецизиране на техните функционални характеристики. Функциите на някои от административните звена на ведомството са преразгледани, систематизирани и по-добре дефинирани.

  • Прикачени файлове (4)
    Доклад
    Проект на постановление
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Становище на дирекция "Модернизация на администрацията"
Прикачени файлове (4)