Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален

24 януари 2019 | 15:39

С предложения проект на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) се оптимизира структурата и числеността на административните звена в дирекцията, прецизират се техните функционални характеристики и се преодоляват дублиращи функции. Функциите на административните звена са основно преразгледани, систематизирани и по-добре дефинирани.

С проекта на Устройствен правилник, администрацията на ДНСК е структурирана в три дирекции и в една главна дирекция, с 28 регионални дирекции за национален строителен контрол (РДНСК). Общата администрация е структурирана в дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ и дирекция „Правна“. Преструктурирана е и специализираната администрация, като се създава дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ и главна дирекция „Строителен контрол“. Съществуващите към настоящия момент шест РДНСК, които включват 28 регионални отдела „Национален строителен контрол“ се преструктурират в 28 РДНСК към главната дирекция.

  • Прикачени файлове (5)
    Проект на ПМС
    Доклад към проект на ПМС
    Становище на д. Модернизация на администрацията
    Проект на УП на ДНСК
    ЧПОВ към проект на УП на ДНСК
Прикачени файлове (5)