Проект за изменение на Общия устройствен план на община Приморско и Екологична оценка към него

Проект за изменение на Общия устройствен план на община Приморско и Екологична оценка към него

11 януари 2017 | 10:34
  • Прикачени файлове (6)
    Справка с резултатите от консултациите с обществеността
    Проект за изменение на ОУП - Приморско
    Справка по чл. 19 а от Наредба за екологична оценка
    Нетехническо резюме на ДЕО на ИОУП - Приморско
    Доклад за Екологична оценка на ИОУП - Приморско
    Доклад за оценка на съвместимост на ИОУП - Приморско
Прикачени файлове (6)