Списък на административните услуги, извършвани от МРРБ. Процедури. Образци на заявления

Списък на административните услуги, извършвани от МРРБ. Процедури. Образци на заявления

01 юни 2016 | 14:00
  • Прикачени файлове (20)
    СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ
    АУ 01 - Предоставяне на лични данни относно гражданската регистрация
    АУ 04 - Предоставяне на достъп до регистрите, поддържани на национално ниво
    АУ 05 - Издаване на удостоверение за верен ЕГН
    АУ 10 - Разрешаване изработването на устройствени планове и техните изменения
    АУ 11 - Приемане на проект за общ устройствен план или за изменение на общ устройствен план, и на специфични правила и нормативи към общ устройствен план или към изменение на общ устройствен план, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    АУ 12 - Oдобряване на общ устройствен план (оуп)) или на изменение на оуп (иоуп) за селищно образувание с национално значение или на община по черноморското крайбрежие, и на специфични правила и нормативи (спн) към оуп/иоуп, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
    AУ 13 - Приемане на проект за подробен устройствен план или за изменение на подробен устройствен план, и на специфични правила и нормативи към подробен устройствен план или към изменение на подробен устройствен план, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    АУ 14 - Одобряване на проект за подробен устройствен план или на изменение на ПУП и на специфични правила и нормативи към ПУП\ИПУП, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
    АУ 17 - ИЗДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО В СВЛАЧИЩНИ РАЙОНИ
    АУ 18 - РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН-ИЗВАДКА ОТ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) (АУ18)
    АУ 20 - Одобряване на идеен/технически/работен инвестиционен проект за обект с обхват повече от една област, за обект с национално значение и/или национален обект, за републикански пътища, железопътни магистрали и железопътни линии и за обекти по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България
    АУ 21 - ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ-ЗАСНЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕН СТРОЕЖ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗГУБЕНИ ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
    АУ 22 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ЗА ОБЕКТ С ОБХВАТ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОБЛАСТ, ЗА ОБЕКТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И/ИЛИ НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ, ЗА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА, ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ МАГИСТРАЛИ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ЛИНИИ И ЗА ОБЕКТИ ПО ЗАКОНА ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
    АУ 23 - РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА
    АУ 24 - ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, КОЕТО Е ЗАГУБИЛО ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ
    АУ 25 - ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПРИ ПРОМЯНА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
    АУ 26 - ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОДОБРЯВАНЕ ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
    АУ 33 - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА АГЛОМЕРАЦИИТЕ
    АУ 34 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ОДОБРЕНИЯ И ОЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Прикачени файлове (20)