Списък на административните услуги, извършвани от МРРБ. Процедури. Образци на заявления

Списък на административните услуги, извършвани от МРРБ. Процедури. Образци на заявления

01 юни 2016 | 14:48
  • Прикачени файлове (17)
    АДИМИНСТРАТИВНА УСЛУГА 01 - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТНОСНО ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ
    АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 04 - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО РЕГИСТРИТЕ, ПОДДЪРЖАНИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО
    АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 05 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЕРЕН ЕГН
    АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 10 - РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ
    АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 11 - ПРИЕМАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА (НЕСУТРП)
    АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 14 - ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) ИЛИ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП (ИПУП)
    АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 17 - ИЗДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО В СВЛАЧИЩНИ РАЙОНИ
    АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА - 18 РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН-ИЗВАДКА ОТ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) (АУ18)
    АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА - 20 ОДОБРЯВАНЕ НА ИДЕЕН ТЕХНИЧЕСКИ РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ С ОБХВАТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОБЛАСТ
    АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 21 - ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ-ЗАСНЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕН СТРОЕЖ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗГУБЕНИ ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
    АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 22 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ЗА ОБЕКТ С ОБХВАТ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОБЛАСТ, ЗА ОБЕКТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И/ИЛИ НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ, ЗА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА, ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ МАГИСТРАЛИ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ЛИНИИ И ЗА ОБЕКТИ ПО ЗАКОНА ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
    АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 23 - РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА
    АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 24 - ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, КОЕТО Е ЗАГУБИЛО ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ
    АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 25 - ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПРИ ПРОМЯНА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ
    АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 26 - ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОДОБРЯВАНЕ ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
    АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 33 - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕГИСТЪРА НА АГЛОМЕРАЦИИТЕ
    АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА 34 - ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ОДОБРЕНИЯ И ОЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Прикачени файлове (17)