Списък на административните услуги, извършвани от МРРБ. Процедури. Образци на заявления

Списък на административните услуги, извършвани от МРРБ. Процедури. Образци на заявления

01 юни 2016 | 14:48
  • Прикачени файлове (19)
    АУ01 – Предоставяне на лични данни относно гражданската регистрация
    АУ04 – Предоставяне на достъп до регистрите, поддържани на национално ниво
    АУ05 – Издаване на удостоверение за верен ЕГН
    АУ10 - Разрешаване изработването на устройствени планове и техните изменения
    АУ11 - Приемане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика (НЕСУТРП) на проект за общ устройствен план (ОУП) или за изменение на ОУП (ИОУП) и на специфични правила и нормативи (СПН) към ОУП и ИОУП, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
    АУ12 – Одобряване на общ устройствен план (ОУП) или на изменение на ОУП (ИОУП) за селищно образувание с национално значение или на община по черноморското крайбрежие и на специфични правила и нормативи (СПН) към ОУП/ИОУП, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
    АУ13 - Приемане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионалната политика (НЕСУТРП) на проект за подробен устройствен план (ПУП) или на изменение на ПУП (ИПУП), и на специфични правила и нормативи (СПН) към ПУП/ИПУП, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
    АУ14 - Одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) или на изменение на ПУП (ИПУП) и на специфични правила и нормативи (СПН) към ПУП/ИПУП, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
    АУ17 – Издаване на предварително съгласие за строителство в свлачищни райони
    АУ18 - Разрешаване изработване на план-извадка от подробен устройствен план (ПУП)
    АУ20 - Одобряване на идеен/технически/работен инвестиционен проект за обект с обхват повече от една област, за обект с национално значение и/или национален обект, за републикански пътища, железопътни магистрали и железопътни линии и за обекти по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България (ЗМПВВППРБ)
    АУ21 - Одобряване на проект–заснемане на извършен строеж за възстановяване на изгубени одобрени инвестиционни проекти
    АУ22 - Издаване на разрешение за строеж за обект с обхват повече от една област, за обект с национално значение и/или национален обект, за републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии и за обекти по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България (ЗМПВВППРБ)
    АУ23 - Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
    АУ24 - Презаверяване на разрешение за строеж, което е загубило правно действие
    АУ25 - Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж за изменения в одобрен инвестиционен проект при промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж
    АУ26 - Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти, подлежащи на одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройството
    АУ33 - Предоставяне на информация от Регистъра на агломерациите
    АУ34 – Издаване на разрешение за оценяване на строителни продукти и на разрешение за издаване на технически одобрения и оценки на строителни продукти
Прикачени файлове (19)