Административно обслужване и административни услуги

Запитвания и въпроси, искания, жалби, протести, молби, искове и приложения в административните производства могат да бъдат отправяни/подавани чрез лицензиран пощенски оператор, по факс, на място в Центъра за административно обслужване или по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, или на следния e-mail адрес: e-mrrb@mrrb.government.bg

Централа: 02/94 05 900

Факс: 02/987 25 17

Център за административно обслужване с адрес: гр. София, ПК 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19

 

 

Съобщение до потребителите на административни услуги, предоставяни от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
07 септември 2017 | 17:27
Списък на административните услуги, извършвани от МРРБ. Процедури. Образци на заявления
01 юни 2016 | 14:00
Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
13 декември 2015 | 11:00
Седалище и адрес на МРРБ. Адреси на териториалните звена на МРРБ. БУЛСТАТ на МРРБ
21 май 2008 | 15:47
Работно време на Центъра за административно обслужване. Данни за кореспонденция
20 май 2008 | 09:20
Вътрешни правила за организация на административно обслужване в МРРБ
05 ноември 2007 | 19:33
Харта на клиента
26 октомври 2007 | 15:28

Страница 1 от 1