Административно обслужване и административни услуги

Запитвания и въпроси, искания, жалби, протести, молби, искове и приложения в административните производства могат да бъдат отправяни/подавани чрез лицензиран пощенски оператор, по факс, на място в Центъра за административно обслужване или по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, или на следния e-mail адрес: e-mrrb@mrrb.government.bg

Централа: 02/94 05 900

Факс: 02/987 25 17

Център за административно обслужване с адрес: гр. София, ПК 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19

При заявяване на административна услуга гражданите и фирмите могат да се възползват от възможностите на Системата за сигурно електронно връчване. Тя замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26 и ал. 4 от Закона за електронно управление.

Системата за сигурно електронно връчване дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, искания и др.) без необходимост от физическо присъствие в деловодството на администрацията.

Използването на Системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. От 18.03.2020 г. има постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги, които предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. 

Пълна информация за услугата може да получите на интернет страницата на Държавна агенция „Електронно управление“.

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
08 октомври 2019 | 11:00
Съобщение до потребителите на административни услуги, предоставяни от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
07 септември 2017 | 17:27
Списък на административните услуги, извършвани от МРРБ. Процедури. Образци на заявления
01 юни 2016 | 14:00
Седалище и адрес на МРРБ. Адреси на териториалните звена на МРРБ. БУЛСТАТ на МРРБ
21 май 2008 | 15:47
Работно време на Центъра за административно обслужване. Данни за кореспонденция
20 май 2008 | 09:20
Вътрешни правила за организация на административно обслужване в МРРБ
05 ноември 2007 | 19:33
Харта на клиента
26 октомври 2007 | 15:28

Страница 1 от 1