Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в Отдел "Процедури и договори", Дирекция "Правна"

Starting date: 29 Aug 2019
End date: 09 Sep 2019 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Осигурява процесуалното представителство на министъра, на министерството и на държавата при условията на чл. 31, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс пред съдебни, арбитражни, административни органи и особени юрисдикции. Изготвя правни становища по юридически въпроси от компетентността на дирекцията. Подпомага министъра на регионалното развитие и благоустройството при осъществяване на правомощията му, извършва дейности по административно-правното обслужване на граждани и юридически лица. Извършва всички правни дейности в рамките на определените компетенции.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Магистър

Минимален професионален опит: 2 година/години

Ранг/Специфично наименование: IV младши

Допълнителни умения и квалификации:

Специалност:  „Право“ (с придобита юридическа правоспособност);              

Притежаване на сертификати и/или дипломи, удостоверяващи допълнителна квалификация и/или ниво на обучение;

Компютърна грамотност: работа с текстообработващи програми, работа с правно-информационни системи;

По възможност владеене на чужд език, говорим в Европейския съюз.

 Минимален размер на основната заплата: 610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Практически изпит


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405542
Краен срок за подаване на документи:
   09 Sep 2019 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло на входа на централната сграда на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.      

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.

 

  • Одобрени кандидати
Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Десислава Янкова
2. Росица Въчева
3. Борис Терзиев
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 30.09.2019 г. /понеделник/ в 09:30 часа за провеждане на практически изпит в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър C“.
Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.
След 09:30 ч. няма да бъдат допускани кандидати.
Информация относно резултатите от практическия изпит кандидатите ще получат лично на 30.09.2019 г. /понеделник/ в 11:30 часа в сградата на МРРБ, в зала „Пресцентър C“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с успешно издържалите практическия изпит кандидати.
Забележка: Конкурсната комисия взе решение в списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати да се посочат основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса, а именно:

• АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
• ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
• ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
• ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
• ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
• ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
• ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
• ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ
• ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
• ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА
• УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Комисията взе решение по време на практическия изпит кандидатите да не ползват нормативните актове.
  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати кандидати до конкурса.