Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Счетоводство и плащания", Дирекция "Финансово-стопански дейности"

Starting date: 02 Sep 2019
End date: 12 Sep 2019 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Отразява вярно и точно счетоводната информация съгласно първичните и вторичните счетоводни документи, свързани с финансовата дейност на МРРБ, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни документи с цел ефективно, икономично и ефикасно изразходване на бюджетните и извънбюджетните средства;

Изготвя ежемесечни отчети за изпълнението на бюджета на МРРБ в област „Бюджет“ и област „СЕС“;

Изготвя становища, доклади и писма и справки от компетентностите на отдела и участва в инвентаризационни комисии.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: III младши

Допълнителни умения и квалификации:

Професионален опит се изисква в областта на счетоводството в бюджетната сфера.

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: от професионално направление "Икономика";

Компютърни умения: Word, Excel, счетоводен софтуер, Интернет и електронна поща.

 Минимален размер на основната заплата: 660 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405502
Краен срок за подаване на документи:
   12 Sep 2019 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло на входа на централната сграда на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.    

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.     

 

  • Одобрени кандидати
1. Мария Симеонова
Допуснатия кандидат трябва да се яви на 27.09.2019 г. /петък/ в 10:00 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър - C“.
Кандидата трябва да представи лична карта, с която да се легитимира.
След 10:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати.
Информация относно резултатите от теста кандидата ще получи лично на 27.09.2019 г. в 11:30 часа в сградата на МРРБ, в зала „Пресцентър - C“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с успешно издържалите теста кандидати.
Информационни източници, които могат да се използват за подготовка за конкурса:
1. Закон за счетоводството;
2. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
3. Закон за публичните финанси;
4. Наредба за служебните командировки в страната;
5. Наредба за служебните командировки в чужбина;
6. ДДС № 20/2004 г.;
7. ДДС № 14/2013 г.;
8. ДДС № 5/2016 г.
  • Неодобрени кандидати
1. Милена Балабанова
Причини за недопускане: Чл. 10в, ал.1 от ЗДСл, чл.20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимум 4 години професионален опит в областта на счетоводството в бюджетната сфера или придобит III младши ранг;
2. Красимир Петров
Причини за недопускане: Чл. 10в, ал.1 от ЗДСл, чл.20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимум 4 години професионален опит в областта на счетоводството в бюджетната сфера или придобит III младши ранг.