Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел "Европейска координация, международно сътрудничество и анализи", Дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"

Starting date: 03 Sep 2019
End date: 13 Sep 2019 | 17:00 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Участие в организацията и координацията на международната дейност и международните връзки на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Участие в координацията на дейността по въпросите от компетенциите на МРРБ, свързани с членството на България в ЕС и участието на България в Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

 Участие в дейности, свързани с изискване, получаване и анализ на информация от различни български и чужди източници.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 2 година/години

Ранг/Специфично наименование: IV младши

Допълнителни умения и квалификации:

Професионален опит се изисква в област или области на дейност, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността.

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: от професионална област: социални, стопански и правни науки, хуманитарни науки, технически науки;

Писмено и говоримо владеене на английски и/или друг чужд работен език на Европейския съюз, компютърна грамотност.

 Минимален размер на основната заплата: 610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
  Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"/Отдел "Административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/9405542
Краен срок за подаване на документи:
   13 Sep 2019 | 17:00 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.government.bg и информационното табло на входа на централната сграда на МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Информация за кандидатите относно обработване на лични данни за целите на провеждане на конкурс за заемане на длъжност като държавен служител съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679):

- предоставените от всеки кандидат лични данни на администратора на лични данни Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на конкурсна процедура съгласно Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;

- всеки кандидат има право да изисква от администратора заличаване и коригиране на личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права може да упражни чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;

- всеки кандидат има право да подаде жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;

- при непредоставянето на горепосочените лични данни от страна на кандидата, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участието му в конкурсната процедура;

- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на предоставените лични данни на всеки кандидат, освен за целите на конкурсната процедура.

 

  • Одобрени кандидати
1. Сергей Тодоров
2. Десислава Василева
Допуснатите кандидати трябва да се явят на 30.09.2019 г. /понеделник/ в 14:00 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър C“.
Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.
След 14:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 30.09.2019 г. /понеделник/ в 15:20 часа в сградата на МРРБ, в зала „Пресцентър - C“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с успешно издържалите теста кандидати.
Забележка: Конкурсната комисия взе решение в списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати да се посочат основните информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса, а именно:

1. Договор за Европейския съюз
2. Договора за функционирането на Европейския съюз
3. Закон за държавния служител
4. Закон за администрацията
5. Закон за държавния протокол
6. Правилник за прилагане на Закона за държавния протокол
7. Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
8. Постановление № 85 на Министерския съвет от 17 април 2007 г. (обнародван, ДВ, бр. 35 от 2007 г.) за организация и координация по въпросите на Европейския съюз
9. Стратегия на ЕС за Дунавския регион
10. Интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – www.mrrb.bg
11. Интернет страницата на Европейската комисия и на ГД „Регионална и градска политика“ - https://ec.europa.eu/, https://ec.europa.eu/info/departments/regional-and-urban-policy_bg  • Неодобрени кандидати
Няма неодобрени кандидати