Процедура за подбор на лица за осъществяване на „първо ниво на контрол“ по Програмите за трансгранично сътрудничество

Starting date: 11 Sep 2019
End date: 11 Oct 2019 | 14:22 ч.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание на Заповед № РД-02-14-961/09.09.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с чл. чл. 8, ал. 2 от Постановление № 247 на Министерския съвет от 14.08.2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2014-2020 г.

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

на лица за осъществяване на проверките по чл. 125, ал. 4, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 („първо ниво на контрол“) по Програмите за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, за програмния период 2014-2020 г. (между Република България и Република Турция, Република България и Република Северна Македония, Република България и Република Сърбия). Процедурата за подбор се обявява за свободните позиции за длъжността „Контрольор” за осъществяване на първо ниво на контрол в обособено звено към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ – 2 позиции.

1.Място за изпълнение на длъжността: гр. София, МРРБ

 1. Характер на работата: Oсъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, в които Република България участва, а именно:
 • проверка за съответствие на извършените дейности и разходи с одобреното проектно предложение, правилата за изпълнение на съответната програма, европейското и национално законодателство, включително проверка за законосъобразност на проведените процедури за възлагане и определяне на изпълнител;
 • проверка за допустимост на разходите;
 • проверка и заверяване на документите и разходите, декларирани от партньорите, изпълняващи проекти, финансирани по програмите;
 • проверка за действителността на извършените разходи;
 • проверка за действителността на доставката на продукти, услуги и строително-монтажни работи (физически контрол на място с цел удостоверяване на наличието на оборудването и степента на извършване/приключване на строително -монтажните работи, в съответствие с представената документация);
 • попълване на документи и отчети от извършените проверки съгласно методиката и образците на действащия Наръчник за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, в които Република България участва.

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
 • Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен бакалавър или магистър в една от следните области – социални, стопански науки и правни науки и технически науки, със съответните професионални направления: икономика, международни икономически отношения, финанси, счетоводство, право, архитектура, строителство, инженерство и други;
 • Минимум 3 години професионален опит в сферата на завършеното висше образование;
 • Доказан опит в изпълнение и отчитане на проекти, финансирани със средства от ЕС, и/или в извършване на проверки или верификация на разходи по проекти, финансирани със средства от ЕС;
 • познаване на Регламентите на ЕС по отношение на Инструмента за предприсъединителна помощ;
 • познаване на процедурите за поддоговаряне съгласно Практическото ръководство за обществени поръчки и безвъзмездни помощи за външни дейности на ЕС (PRAG)
 • отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • компютърна грамотност.
 1. 4. Начин на провеждане на процедурата за подбор: писмен изпит, включващ затворени тестови въпроси на български и английски език, казуси за разрешаване на български и английски език и писмен превод от и на английски език, и интервю. При обявяване на допуснатите и недопуснатите до подбор кандидати комисията за подбор ще посочи информационните източници, които могат да се ползват при подготовката за писмения изпит и интервюто.
 2. Необходими документи за участие в процедурата за подбор:
 • писмено заявление за участие в конкурса (по образец);
 • декларация от лицето, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по образец);
 • декларация относно обстоятелствата за недопустимост за участие в процедурата за подбор (по образец);
 • автобиография на английски език (по образец);
 • копия от документ/и за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);
 • копия от документи, удостоверяващи опита на кандидата в изпълнение и отчитане на проекти, финансирани със средства от ЕС, и/или в извършване на проверки или верификация на разходи по проекти, финансирани със средства от ЕС – договори, референции, трудови книжки и др.;
 • копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник, по пощата или по куриер (валидна е датата на получаване в МРРБ) в срок до 11.10.2019 г. в сградата на МРРБ: 1202 София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет 1, Център за административно обслужване.

Забележка:

В процедурата не могат да участват:

 • Лица, които към момента на провеждане на процедурата за подбор участват в изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите за териториално сътрудничество, в които България участва, в качеството си на представители на проектни партньори (участващи в управителния орган) и членове на екипа по изпълнение на проекта;
 • Лица, които в качеството си на външни експерти осъществяват оценка на проектни предложения по поканите за кандидатстване, обявени от Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в качеството й на Управляващ орган по програмите за трансгранично сътрудничество за програмния период 2014-2020 г.;
 • Лица, които са били външни контрольори към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ за програмен период 2007-2013, но поради сериозни нарушения при осъществяването на първо ниво на контрол рамковите им споразумения са били прекратени и лицата са били изключени от списъка на контрольорите.

В случай, че бъде установено, че лица, попадащи в горните категории, са подали заявление за участие в процедурата за подбор, същите няма да бъдат процедирани за по-нататъшна оценка.

Сключване на договор: С одобрените кандидати се сключва трудов договор.

Основно трудово възнаграждение за длъжността: до 2000 лв.

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на процедурата за подбор ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на МРРБwww.mrrb.government.bg и на информационното табло на МРРБ – административен вход на МРРБ.

 

 • Одобрени кандидати
1. Таня Борисова Карагьозова
2. Мариана Светославова Владова
3. Мартин Господинов Николов
4. Весела Владимирова Андреева
5. Стефан Стефчов Стайков
6. Марияна Илиева Узунова
7. Ирена Колева Гьокова
8. Денислав Николаев ХристовПосочените кандидати трябва да се явят на писмен изпит на 18.10.2019 г. от 9,30 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), зала „Пресцентър –Б“ , етаж 1, с адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19

Кандидатите се легитимират пред комисията с лична карта.

Интервю с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 18.10.2019 г. от 14,00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, зала „Пресцентър –Б“ /етаж 1/.

Основни информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста и интервюто:
• Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ;
• Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 на Европейската комисия от 2 май 2014 година относно специфичните правила за изпълнение на Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ;
• Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“;
• Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията от 4 март 2014 година за дoпълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за допустимостта на разходите по прoграмите за сътрудничество;
• Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
• Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейския съюз, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013 (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, и Решение № 541 / 2014 / ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OMNIBUS)
• Програма „ИНТЕРРЕГ ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 -2020“ (CCI 2014TC16I5CB005);
• Програма „ИНТЕРРЕГ ИПП за трансгранично сътрудничество България –Република Северна Македония 2014 -2020“ (CCI 2014TC16I5CB006);
• Програма „ИНТЕРРЕГ ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014 -2020“ (CCI 2014TC16I5CB007);
• Закон за счетоводството;
• Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
• Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG);
• Постановление № 202 от 15 август 2019 г. за изменение на наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, приета с Постановление № 57 на Министерски съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 27 от 2017 г.);
• Насоки за кандидатстване за Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмите Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020, Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020 и Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020;
• Ръководства за изпълнение на проекти по Втората покана по Програмите Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020, Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020 и Interreg – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020;
• Наръчник за Първо ниво на контрол, в. 1.3/30.08.2019 г.

 • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати кандидати.