Конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИН

Starting date: 15 Apr 2021
End date: 17 May 2021 | 09:42 ч.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ с адрес: гр. София,  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, тел. 02/9405 487, 02/9405 544,

На основание Заповед № РД-02-14-347/13.04.2021г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и във връзка с необходимостта от наемане на външни контрольори за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП/ разходите по договорите за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020  и ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 за периода 2014 - 2020 г., в които Република България участва,

 ОБЯВЯВА КОНКУРС

 за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП/ разходите по договорите за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 и ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 за периода 2014 - 2020 г., в които Република България участва.

Минималните и специфични изисквания, за участие в конкурса са:

 • образование - висше - минимум бакалавър;
 • професионално направление на придобитата квалификационна степен (съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления): социални, стопански и правни науки и технически науки, със съответните направления: право, архитектура, строителство и геодезия, общо инженерство, икономика, финанси, счетоводство и контрол, финанси и контрол, международни икономически отношения или еквивалентна;
 • професионален опит[1]: минимум 5 години професионален опит;
 • специфичен опит - не по-малко от 3 години опит в изпълнение, управление и/или извършване на финансовото управление, контрол и/или бюджетиране и/или финансово планиране на парични потоци и/или проверка, финансов контрол в процеса на управлението и/или изпълнението на програми и/или проекти и/или одит на проекти/програми и/или подготовка и/или участие в обществени поръчки;
 • статут на регистриран одитор по смисъла на § 1, т. 36 от Допълнителните разпоредби на Закон за независимия финансов одит (ЗНФО), да притежава сертификат, издаден от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и/или сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор (СВОПС) и/или други еквивалентни сертификати (сертификат на асоциация на дипломираните експерт-счетоводители (Association of Chartered Certified Accountants (АССА) и/или сертифициран вътрешен одитор (Certified Internal Auditor (CIA), и/или сертифициран одитор в публичния сектор (Certified Government Auditing Professional (CGAP), и/или сертификат на професионална организация за мениджърите счетоводители Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) и/или други).
 • писмено и говоримо владеене на английски език – ниво В2 на Европейската езикова рамка или съответстващите референтни нива на международни системи за проверка на чуждоезикови знания;
 • компютърна грамотност;

Допълнителни качества и умения:

 • познания в сферата на финансовите инструменти на ЕС;
 • опит в оценка на проекти;
 • добри комуникационни способности;
 • умение за работа в екип;
 • способност да анализира информацията, да я синтезира и да представя резултатите в прегледен и разбираем вид;

Кратко описание на дейността: осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по програмите за териториално сътрудничество за периода 2014 - 2020 г, в които Република България участва, както следва:

 • Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА2014 – 2020;
 • Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020;
 • Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020;
 • Програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн“ 2014 – 2020;
 • Оперативна програма УРБАКТ ІІІ 2014 – 2020.

В допълнение, избраните контрольори ще извършват верификация на разходите по техническите помощи по Програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2014-2020 - България-Сърбия, България-Турция и България-Северна Македония 2014-2020/ на разходите по договорите за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 и ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020;

Начин на провеждане на конкурса: писмен изпит, включващ решаване на казуси и/или тест с отворени и/или затворени въпроси и превод от и на английски език на специфичен за програмите текст и интервю.

Сключване на договор:

 • с одобрените кандидати се сключва рамково споразумение.
 • за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество, в които Република България участва в периода 2014 - 2020 г., ще бъдат сключвани договори по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) между съответния контрольор и българския партньор в проекта за всеки отчетен период.
 • за осъществяване на първо ниво на контрол на разходите по техническите помощи по Програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП 2014-2020 - България-Сърбия, България-Турция и България-Северна Македония, ще бъдат сключвани договори по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) между съответния контрольор и дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“;
 • за осъществяване на първо ниво на контрол на разходите по договорите за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 и ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 ще бъдат сключвани договори по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) между съответния контрольор и дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“.

 

Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са :

 • заявление (по образец);
 • автобиография на български език (по образец);
 • декларация (по образец).
 • копие от документ за завършено висше образование;
 • копие от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);
 • копие от документите, удостоверяващи статут на регистриран одитор, издадени от Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) и/или сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор (СВОПС) и/или други еквивалентни сертификати (сертификат на асоциация на дипломираните експерт-счетоводители (Association of Chartered Certified Accountants (АССА) и/или сертифициран вътрешен одитор (Certified Internal Auditor (CIA), и/или сертифициран одитор в публичния сектор (Certified Government Auditing Professional (CGAP), и/или сертификат на професионална организация за мениджърите счетоводители Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) и/или други).
 • копие от документи, удостоверяващи владеене на английски език
 • копие от други документи, удостоверяващи изпълнението на минималните, специфични изисквания;
 • копие от удостоверения/ сертификати за участие в обучения/семинари, свързани с обществени поръчки, както и други документи (заповеди, договори) за участие в провеждане на обществени поръчки.

Документите следва да бъдат представени в срок от 15.04.2021 г. до 17.05.2021 г. в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.

Възнаграждение – ще се определя в зависимост от осъществените проверки на български партньори в проекти по програмите за териториално сътрудничество, в съответствие с правилата на съответната програма.

В процедурата не могат да участват:

 • членове на групата на одиторите по многонационалните програми за териториално сътрудничество, в които Република България участва;
 • служители на Дирекция „УТС“, МРРБ, в т.ч. служители, наети по реда на ПМС 247/14.08.2014;
 • лица с едностранно прекратено рамково споразумение от страна на МРРБ в периода 2007-2013 г и/или в периода 2014-2020 г.

В случай, че бъде установено, че лица, попадащи в горните категории, са подали заявление за участие в конкурса, същите няма да бъдат допуснати до по-нататъшна оценка.

Информационни източници, които могат да бъдат ползвани при подготовка за теста и интервюто:

 1. https://www.interregeurope.eu Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” 2014 – 2020;
 2. http://urbact.eu/: Оперативна програма УРБАКТ ІІІ 2014 – 2020;
 3. http://www.interreg-danube.eu Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020;
 4. http://www.interreg-balkanmed.eu Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020;
 5. http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/ Програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн“ 2014 – 2020;
 6. http://www.interregrobg.eu Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020
 7. https://interreg.gr/en Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020
 8. http://www.ipacbc-bgrs.eu/ Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 г
 9. http://www.ipacbc-bgtr.eu/ Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г.
 10. http://www.ipa-cbc-007.eu/ Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Северна Македония за 2014 - 2020 г.
 11. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0042 Директива 2014/24/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година; Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година, допълнен с Регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията от 4 март 2014 година; Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 март 2014 година; Регламент (ЕС) № 288/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 година; Регламент (ЕС) № 897/2014 на Комисията от 18 август 2014 година; Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година и др.;
 12. Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/201
 13. Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията от 4 март 2014 година за дoпълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за допустимостта на разходите по прoграмите за сътрудничество;
 14. Регламент (ЕС) № 236/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 март 2014 година за определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за финансиране на външната дейност;
 15. Практическото ръководство за обществени поръчки и безвъзмездни помощи за външни дейности на ЕС (PRAG);
 16. Ръководство за първо ниво на контрол по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ- ИПП (Guidelines for First Level Control);
 17. Документи, материали и насоки на интернет страницата на МРРБ: секция – Инфраструктура и програми, подсекция - Програми за териториално сътрудничество 2014-2020
 18. https://www.eufunds.bg/bg информация за Структурните фондове и нормативната база за програмен период 2014-2020 г.;
 19. Кодекс на труда;
 20. Кодекс за задължително обществено осигуряване;
 21. Кодекс за социално осигуряване;
 22. Закон за държавния служител;
 23. Закон за данъците върху доходите на физическите лица;
 24. Закон за здравното осигуряване;
 25. Закон за счетоводството;
 26. Закон за данък върху добавената стойност;
 27. Закон за корпоративното подоходно облагане;
 28. Закон за обществените поръчки;
 29. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
 30. Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 31. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация;
 32. Наредба за структурата и организацията на работната заплата;
 33. Наредба за командировките в страната;
 34. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина.

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на МРРБ – www.mrrb.government.bg и на информационното табло на МРРБ – административен вход на МРРБ.

[1] Професионален опит - Минималният професионален опит, включва времето, през което лицето действително и законно е упражнявало съответната професия в държава членка по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за признаване на професионални квалификации.

Информация за окончателните резултатите от конкурса (Списък на одобрени и неодобрени кандидати) може да бъде видяна в прикачен файл.

 • Одобрени кандидати
1. Камелия Атанасова Атанасова
2. Нина Спасова Стоименова
3. Венета Петрова Тешовска
4. Стойчо Кирилов Милев
5. Милко Александров Тодоров
6. Даниела Иванова Лазова
7. Мариела Георгиева Георгиева
8. Гергана Александрова Вълкова
9. Йордан Василев Георгиев
10. Пламена Христова Христова
11. Бисер Илиев Младенов
12. Маргарита Ташева Радева
13. Ивелина Пенчева Пенева
14. Станислава Цветкова Ялъмова
15. Силвия Станиславова Желязкова
Следващи етапи на провеждане на конкурса:
На 17.06.2021 г. от 10.00 ч в зала „Пресцентър А“ на партера в сградата на МРРБ, гр. София, ул. „Св.Св. Кирил и Методи“ № 17-19 – провеждане писмен изпит - тест, превод от български на английски език и от английски на български език и отворени казус-въпроси (продължителност: 90 минути). При влизането си в залата кандидатите трябва да представят документ за самоличност.
На 23.06.2021 г. – резултати от писмения изпит и публикуване на списък с имената на допуснатите/недопуснати кандидати до интервю на официалната страница: //www.mrrb.goverment.bg / и на информационното табло на МРРБ – административен вход на МРРБ.
На 28.06.2021 г от 10 ч. в сградата на МРРБ, гр. София, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ №17-19 – интервю с допуснатите до този етап кандидати.

Критерии и определяне на резултати:
Писмен изпит:
Писменият изпит е изготвен в два (2) варианта. След като началото на конкурса е поставено, един от кандидатите, изтегля чрез жребий, един от вариантите на тест, което се обявява на всички кандидати.
1. Част І - Тест: Двадесет (20) въпроса със затворен отговор;
2. Част ІІ – Превод: Два (2) текста за превод от български на английски език и от английски на български език.
3. Част III – Казус - въпрос: Два (2) отворени казус-въпроса.
Критериите за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидата до интервю:
1) Критерии за определяне на резултата от теста:
Всеки верен отговор на въпрос със затворен отговор се оценява с 0,25 точки.
- Всеки от въпросите със затворен отговор има само по един верен отговор.
- Липсата на отговор не носи точка;
- При поправяне, дописване, изтриване на вече избран отговор или отбелязване на повече от един отговор се счита, че на съответния въпрос не е даден правилен отговор;
Максималният резултат, който кандидатът може да получи за въпросите, е 5 точки. При получени по – малко от 3 точки на въпросите - кандидатът не преминава писмения изпит..

2) Критерии за определяне на резултата от превода:
- Коректна структура, пунктуация и граматика на текста: максимум 2 точки
- Точност (прецизност) при превод на специфичната терминология на съответния език: максимум 2 точки
- Разбираемо и свързано изразяване на съответния език: максимум 2 точки
Максималният резултат, който кандидатът може да получи за всеки от преводите е 6 точки, като за втората част на писмения изпит се взима средно аритметично от двата превода, т.е максималният резултат от втората част на писмения изпит е 6 точки.
Скала при оценяване на преводите – минимална стъпка 1,00 точка.
При получен общ резултат от преводите по – малък от 3 точки, кандидатът не преминава писмения изпит.

3) Критерии за определяне на резултата от казус-въпросите:
- Точност на отговора – за всеки от казусите максимум по 2 точки;
- Изчерпателност и детайлност на отговора – за всеки от казусите максимум по 2 точки.
Максималният резултат, който кандидатът може да получи за казусите, е 8 точки. Скала при оценяване на казусите – минимална стъпка 1,00 точка.
При получен общ резултат от казус-въпросите по – малък от 3 точки, кандидатът не преминава писмения изпит.
- Крайната оценка на писмения изпит е сбор на оценките, получени от въпросите, превода и казусите.
- Максимален брой точки от писмения изпит – 19 точки;
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал писмения изпит са определените минимуми за всеки един от компонентите – затворени въпроси, превод, казуси (описани по-горе). Общо, това прави минимум 9 точки на писмения изпит за успешно преминаване до следващия етап - интервю.
Резултатите от писмения изпит се умножават с коефициент „3”, така максималният резултат от писмения изпит е 57 точки.

Интервю:
По време на интервюто кандидатите ще се оценяват по пет (5) критерия:
Критерии за оценка на кандидатите:
1) Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове;
2) Компетентност, свързана с финансовото управление, контрол и/или бюджетиране при управлението и/или изпълнението на проекти и програми;
3) Професионална компетентност;
4) Комуникационна компетентност;
5) Компютърна компетентност;
Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала, както следва:
1) Оценка 5 – напълно отговаря на изискванията;
2) Оценка 4 – в голяма степен отговаря на изискванията;
3) Оценка 3 – в средна степен отговаря на изискванията;
4) Оценка 2 - в малка степен отговаря на изискванията;
5) Оценка 1 – не отговаря на изискванията;
Общият резултат от интервюто на кандидата се формира като сбор от оценките на всеки от оценителите. Оценката на всеки оценител се формира като средноаритметична величина на присъдените оценки върху петте компетентности, по 5-степенната скала. При изчисленията резултатът се закръглява с два знака след десетичната запетая.
Максималният резултат, който кандидатът може да получи, е 25 точки.
При получен резултат по – малък от 15 точки, кандидатът не преминава интервюто.
Резултатът се умножава по коефициент „5“, така максималният резултат от интервюто е 125 точки,
При неуспешно представяне на интервюто, съответният кандидат не подлежи на изчисляване на окончателен резултат от подбора и не може да бъде класиран.
Продължителност на интервюто – 15-30 минути

Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени при провеждането на писмения изпит и интервюто, умножени съответно с коефициенти „3” и „5”.Максималният резултат, който кандидатите могат да получат като сбор от писмения изпит и от интервюто е 182 точки.
 • Неодобрени кандидати
1. Теодор Василев Георгиев
- Представените документи не удостоверяват изискването за наличие на минимум 3 години специфичен опит (вкл. липсва информация за това в Заявлението и автобиографията);
- Подаденото Заявление не е по образец. Представено е Заявление по друг образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДС), В използваното заявление липсва информация за специфичен опит.
- Подадената Декларация не е по образец. Представена е Декларация по друг образец (чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДС);
2. Ирина Ненкова Христакеа - Не е представен документ, удостоверяващ статут на регистриран одитор и ли еквивалентен документ, съгласно посочените в обявата изисквания.
3. Деница Божилова Стоилова - Не е представен документ, удостоверяващ статута на регистриран одитор и ли еквивалентен документ, съгласно посочените в обявата изисквания.