Конкурс за длъжността „главен експерт” в териториално звено ГРАО - Пловдив

Starting date: 27 Jul 2022
End date: 08 Aug 2022 | 17:30 ч.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С
за длъжността „главен експерт” в териториално звено
„Гражданска регистрация и административно обслужване” - Пловдив,
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”
Място на работа - гр. Пловдив - 1 щатна бройка

1. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. Образователно-квалификационна степен: бакалавър;
1.2. Професионален опит: 2 години, придобити в една от следните области – социална, стопанска, правна или техническа или IV младши ранг.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
2.1. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: от професионална област „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59 , ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа при постигнати крайни равни резултати от конкурсната процедура.
Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за организация на индивидуалните заплати на служителите в МРРБ в границите от 720 до 2800 лв.

3. Начин на провеждане на конкурса:
3.1. Решаване на тест за познания в професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
3.2. Интервю.

4. Необходими документи за участие в конкурса:
4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:
- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти - в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;
- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;
4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.


5. Място за подаване на документи:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството - адрес: в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, Център за административно обслужване.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:
- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.
При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ:
e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.
С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

6. Краен срок за подаване на документи – десет дни от датата на публикуване на обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на министерството.

7. Кратко описание на длъжността:
- Разработва анализи и изготвя становища във връзка с дейността, развитието и функционирането на Единната система за гражданска регистрация (ЕСГР);
- Оказва методическа помощ на общинските администрации по изпълнение на дейностите свързани с функционирането на ЕСГР на всички нива (общинско, областно, национално) и административното обслужване;
- Подготвя отговори на запитвания на физически и юридически лица.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на МРРБ: www.mrrb.bg

 

  • Одобрени кандидати
1. Мирослава Камчева
2. Йоана Толева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 23.08.2022 г. /вторник/ в 10:00 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър - C“.
Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.
След 10:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 23.08.2022 г. в 11:30 часа в сградата на МРРБ, в зала „Пресцентър - C“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с успешно издържалите теста кандидати.

III. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю:

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, всеки от който се състои от 25 затворени въпроси, с един възможен верен отговор.
След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от допуснатите кандидати изтегля чрез жребий един от вариантите на тестa.
Продължителността на решаване на теста е 40 (четиридесет) минути.
Всеки верен отговор носи 0,20 точки.
Липсата на отговор не носи точка.
Минимален резултат, при който кандидатът се допуска до интервю – 4 точки,
равностоен на дадени верни отговори на 20 /двадесет/ от въпросите.
Максимален възможен брой точки от теста – 5 точки.
Минималният брой точки, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е „4” (четири).
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по избрания начин - чрез тест и интервю, умножени с определените коефициенти. Резултатите от теста се умножават с коефициент 3, а резултатите от интервюто с коефициент 5.
Кандидатите, които са получили резултат под 4 /четири/ точки на интервюто, няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

IV. Информационни източници за подготовка:

1. Закон за гражданската регистрация;
2. Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация;
3. Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
4. Закон за защита на личните данни;
5. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните);
6. Закон за българското гражданство;
7. Закон за българските лични документи;
8. Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
9. Закон за чужденците в Република България;
10. Закон за убежището и бежанците;
11. Семеен кодекс;
12. Кодекс на международното частно право;
13. Административнопроцесуален кодекс;
14. Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  • Неодобрени кандидати
1. Мария Веселинова Димитрова
Причини за недопускане: Чл. 10в, ал.1 от ЗДСл, чл.20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – не са представени копия от документи, удостоверяващи изискването за 2 години професионален опит, придобит в една от следните области – социална, стопанска, правна или техническа или IV младши ранг.