Процедура за подбор за „Експерт по управление и наблюдение на проекти“ в Информационно звено по програма Интеррег VI-A Румъния - България към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ - 3 свободни позиции

Starting date: 04 Apr 2023
End date: 19 Apr 2023 | 07:59 ч.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството с адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, тел. 02/9405 487, факс 02/987 07 37,

 На основание на Заповед № РД-02-33-42/03.04.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с Раздел I, чл.2 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 16.02.2022 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2021-2027 г.

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

 1. за „Експерт по управление и наблюдение на проекти“ в Информационно звено по програма Интеррег VI-A Румъния - България към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (УТС) в МРРБ - 3 свободни позиции.
 2. Място за изпълнение на длъжността: гр. Русе, с възможност за работа от разстояние
 3. Характер на работата: Експертът по управление и наблюдение на проекти подпомага работата на дирекция УТС по програмата, като оказва експертна подкрепа на българските кандидати и партньори в проекти по програмата Интеррег VI-A Румъния – България; предоставя техническа експертиза на дирекция УТС в изпълнение на функциите й на Национален орган (НО) по програмата, като участва в изготвяне на национални позиции и проекти на документи, в т.ч. договори за предоставяне на националното съфинансиране на българските партньори в проекти по програмата; оказва техническа подкрепа на НО и българските членове на Комитета за наблюдение (КН) при подготовка и осъществяване на дейности и събития по програмата съвместно с Управляващия орган (УО) и Съвместния секретариат (СС).
 4. Изисквания за заемане на длъжността:
 • Образователно-квалификационна степен: Бакалавър;
 • Професионална област: Социални, стопански и правни науки в следните направления: право, икономика, регионално развитие, европеистика, публична администрация, международни икономически отношения, социология; Технически и природни науки в следните направления: архитектура, строителство и геодезия, общо инженерство, екология и урбанистика.
 • Професионален опит: 3 години, от които не по-малко от 2 години опит придобит в областта на: управлението/изпълнение на програми/проекти на ЕС или други донорски програми.
 • Допълнителна квалификация: свободно ползване на английски език (писмено и говоримо);
 • Допълнителен опит, считан за предимство:
 • Опит в дейности по осигуряване на информация и публичност на програми и проекти, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз;
 • Опит в институция/организация, която изпълнява или е изпълнявала функциите на орган по управление на пред-присъединителни инструменти или европейски структурни и инвестиционни фондове или е била/е бенефициент по същите.
 1. 4. Начин на провеждане на процедурата за подбор:
 • писмен изпит, включващ затворени и отворени тестови въпроси на български и английски език и английски език и писмен превод от и на английски език и
 • интервю на преминалите писмения изпит кандидати.

При обявяване на допуснатите и недопуснатите до писмен изпит кандидати комисията за подбор ще посочи информационните източници, които те могат да ползват при подготовката си.

 1. Необходими документи за участие в процедурата за подбор:

- заявление по образец в което се посочва за коя от позициите се кандидатства – възможно е кандидат да посочи повече от една позиция;

- декларация (по образец);

- автобиография на английски език (по образец);копие от документ за завършено висше образование;

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

 • ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти - в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;
 • ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);
 • копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;

Документите следва да бъдат представени в сградата на МРРБ: 1202, София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет. 1, Център за административно обслужване:

 • лично от всеки кандидат;
 • чрез пълномощник;
 • по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ:

e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис;

 • чрез лицензиран пощенски оператор (валидна е датата на получаване).

 срок за подаване на документите от кандидатите е 15 дни след публикуването на обявата за процедурата за подбор.

Забележка:

В процедурата не могат да участват лица, които са:

 • непълнолетни;
 • поставени под запрещение;
 • осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
 • лишени от правото да заемам определената длъжност.

В случай, че бъде установено, че лица, попадащи в горните категории, са подали заявление за участие в процедурата за подбор, същите няма да бъдат процедирани за по-нататъшна оценка.

Сключване на договор: С одобрените кандидати се сключва срочен трудов договор.

Основно трудово възнаграждение за длъжността: до 2 900 лв.

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на процедурата за подбор ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на МРРБwww.mrrb.government.bg.

 

Информация за обработване на лични данни

за целите на провеждане на процедура по подбор за заемане на длъжност в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които Република България участва за периода 2021-2027

съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните

(Регламент (ЕС) 2016/679)

 

 • предоставените лични данни на администратора на лични данни - Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на процедура по подбор съгласно Кодекса на труда и утвърдена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методика за подбор и назначаване на служители по реда на ПМС № 15 от 16.02.2022 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които РБ участва за периода 2021-2027;
 • срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;
 • участниците в процедурата имат право да изискват от администратора заличаване и коригиране на личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права могат да упражнят чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;
 • участниците в процедурата имат право на подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;
 • при непредоставяне на горепосочените лични данни, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участие в процедурата;
 • администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на лични данни, освен за целите на процедурата по подбор.

 

 • Одобрени кандидати
1.Красимира Славова
2. Емил Манов
3. Лилия Илиева
4. Десислава Бенкова
5.Мирослав Манев
6.Калин Марков
7.Евдокия Неделчева
8.Тихомира Жекова
9.Христо Генев
10.Десислава Ленкова
11.Деница Дамянова
Допуснатите кандидати следва да се явят на писмен изпит на 23.05.2023 г. от 9:30 часа в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, етаж 1, зала „Пресцентър С“.

Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се проведе на 23.05.2023 г. от 12.30 часа в сградата на МРРБ, етаж 1, зала „Пресцентър С“. Интервюто ще се провежда по реда на регистриране на заявленията в деловодството на МРРБ през интервал от 30 минути.

III. Информационни източници за подготовка:

Като информационни източници за подготовка за писмения изпит могат да се използват следните документи:
За програмен период 2021-2027:
• Информация за програмата Интеррег VI-A Румъния – България, налична на страницата на програмата, както и страницата на МРРБ: https://interregviarobg.eu/bg/hachalna;
https://www.mrrb.bg/bg/infrastruktura-i-programi/programi-za-teritorialno-sutrudnichestvo-2021-2027/interreg-vi-a-rumuniya-bulgariya-2021-2027/
• Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика;
• Регламент (ЕС) 2021/1058 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд;
• Регламент (ЕС) 2021/1059 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подкрепяна от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране;
• Кодекс на труда

IV. Система за определяне на резултати
Писмен изпит
1.Тестът съдържа 10 затворени въпроса на английски език и български език с един възможен верен отговор. Допълнително в теста бяха включени текстове за превод. При изготвянето на теста конкурсната комисия се съобрази със съдържанието на функциите и отговорностите на длъжността „Експерт по управление и наблюдение на проекти“ в Информационно звено в Русе по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - за период 2021-2027
Целта на теста е да бъде преценена компетентността на кандидата относно познаването и ползването на нормативните актове, свързани с дейността на длъжността, както и степента на владеене на английски език.
2. Тестът е изготвен в 2 варианта. Осигурени са пликове - голям и малък формат, както и малък лист за вписване на имената на кандидатите.
3. Комисията взе решение за системата за определяне на резултатите, за минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, и за продължителността за решаване на теста, които са следните:
- Всеки въпрос от теста има само един възможен верен отговор;
- При поправяне, дописване, изтриване на вече избран отговор или отбелязване на повече от един отговор се счита, че на съответния въпрос не е даден правилен отговор;
Оценяване на въпросите: Всеки верен отговор на въпрос носи по 1 точка. Максималният резултат, който кандидатът може да получи за въпросите, е 10 точки. При получени под 6 точки на въпросите кандидатът не се допуска до интервю.
Оценяване на преводите. Критерии за определяне на резултата от преводите:
- Разбираемо и свързано изразяване на езиците на преводите - максимум 3 точки;
- Точност (прецизност) при преводите на специфичната терминология на преводите - максимум 1,5 точки;
- Коректна структура и пунктуация на изречението при преводите - максимум 0,5 точки.
Скала при оценяване на преводите – минимална стъпка 0,25 точки.
Крайната оценка на теста е сбор на оценките, получени от въпросите и двата превода. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, е „12” точки, сформиран по следния начин: правилен отговор на 6 затворени въпроса (6 x 1 т. на въпрос) от теста и оценка на всеки един от двата превода не по-ниска от 3 точки. Максимален брой точки от писмения изпит /тест/ е 20 точки. Продължителността за решаването на теста да бъде 1 час;
4. Комисията прие резултатите от теста да се умножават с коефициент „3”, а резултатите от интервюто – с коефициент „5”, със следните мотиви:
Задачата на комисията при провеждане на интервюто е да провери професионалните и делови качества на кандидатите, като вземе предвид техните умения за комуникация, прецени дали кандидатът отговоря конкретно или общо на въпросите, дали има добър професионален изказ, добри умения за аргументиране и убеждаване, добро познаване и ползване на нормативни актове.
Непосредствено след извършване на проверката на теста, комисията ще уведоми кандидатите за резултатите от теста срещу подпис и ще проведе интервю с успешно преминалите теста кандидати.

Интервю
1. В съответствие с Раздел IV, точка 3. от Методика назначаване на служители и оценка на изпълнението на длъжностите в съвместните структури и звеното за първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за програмен период 2021-2027 г., интервю с кандидатите, издържали писмения изпит да се проведе в същия ден, в който е проведен писменият изпит. Резултатът на кандидата от интервюто да се определя по петобална система, въз основа на оценките, поставени по съответните критерии. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на кандидата, като изчислява средноаритметична величина от преценките по отделните критерии. Общият резултат от интервюто на кандидата се формира като сбор от оценките на всеки от оценителите. Оценката на всеки оценител се формира като средноаритметична величина на присъдените оценки върху четирите компетентности, по 5-степенна скала. При изчисленията резултатът се закръглява с два знака след десетичната запетая.
2. Комисията определи минималният резултат, при който кандидатът се счита успешно издържал интервюто, да бъде „15” точки. При неуспешно представяне на интервюто, съответният кандидат не подлежи на изчисляване на окончателен резултат от подбора и не може да бъде класиран.
3. Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени съответно с коефициенти „3” и „5”.
4. Продължителността на интервюто да бъде в рамките на 15-20 минути.
5. Критерии за определяне на резултата от интервюто:
• Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове
• Компетентност, свързана с управление/наблюдение/отчитане на проекти
• Компетентност, свързана с длъжността, за която се кандидатства
• Комуникационна компетентност
Преценката се извършва по 5-степенна скала:
5 - напълно отговаря на изискванията;
4 - в голяма степен отговаря на изискванията;
3 - в средна степен отговаря на изискванията;
2 - в малка степен отговаря на изискванията;
1 - не отговаря на изискванията.


 • Неодобрени кандидати
1. Едис Неджади – липсва изисваният професионален опит: 3 години, от които не по-малко от 2 години опит придобит в областта на управлението/изпълнение на програми/проекти на ЕС или други донорски програми.
2. Стела Стоянова - липсва изисваният професионален опит: 3 години, от които не по-малко от 2 години опит придобит в областта на управлението/изпълнение на програми/проекти на ЕС или други донорски програми.