Конкурс за длъжността Експерт, координатор на информационни технологии в Сектор "Национална база данни", Отдел "Електронна обработка на информацията", Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Starting date: 08 Aug 2023
End date: 18 Aug 2023 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Извършва дейности по програмното развитие, техническото осигуряване и координацията по функционирането на системата ЕСГРАОН и нейното развитие, като отговаря за функционирането на Националния регистър за населението и Националния регистър за ЕГН от НБД „Население“.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за организация на индивидуалните заплати на служителите в МРРБ в границите от 2000 лв.  до 3500 лв.

Съгласно същата наредба в министерството има възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати до четири пъти годишно.

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: II младши

Допълнителни умения и квалификации:

Изискан професионален опит: минимум 4 години в областта на информационното обслужване.

Предпочитана професионална област на висшето образование: природни науки, математика и информатика и технически науки.Минимален размер на основната заплата: 2000 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 2

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
   02/9405284
Краен срок за подаване на документи:
   18 Aug 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

- чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

  • Одобрени кандидати
1. Милко Кованов
2. Десислав Димов
Допуснатите кандидати да се явят за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност на 05.09.2023 г. (вторник) от 10:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17/19, етаж 3, зала „Колегиум“.
При влизането си в залата кандидатите трябва да представят документ за самоличност.
След 10:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати за решаване на тест.

II. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю:
Конкурсната комисия ще използва разработен за конкурса тест в три различни варианта с 25 затворени въпроса с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.
Кандидатите отбелязват с кръгче или със знак „Х“ верния отговор на въпроса, като нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязват повече от един отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.
Продължителността на решаване на теста е 50 минути.
Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 0,2 точки.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал
решаването на тест е 4,00, съответстващ на 20 верни отговора.
Максималният резултат от решаването на тест е 5,00.
Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите получен от решаването на тест е 4.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 05.09.2023 г. в 11:10 часа в сградата на МРРБ, в зала „Колегиум“. Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите постигнали минималния резултат.
Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се провежда по реда на входиране на заявленията им през интервал от 20 минути.
Преди провеждане на интервюто, комисията ще се запознае с длъжностната характеристика, както и с информацията за длъжността и ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всички кандидати, и с които се цели да се установи в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.
Минималният резултат при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4,00, получен като средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията.
Коефициентът с който се умножава резултатът на кандидатите от интервюто е 5.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени от решаването на тест и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
Кандидати получили резултат под 4,00 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.
III. Информационни източници за подготовка:
1. SQL – език за структурирани заявки;
2. СУБД – Informix 4GL;
3. ЕСГРАОН – https://www.grao.bg/;
4. Закон за гражданската регистрация;
5. Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация.
6. Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Окончателните резултати са в прикачен файл.
  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати до конкурса кандидати.