Конкурс за длъжността Главен юрисконсулт в Отдел "Процесуално представителство", Дирекция "Правна"

Starting date: 09 Aug 2023
End date: 21 Aug 2023 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Оказва правна помощ за законосъобразно изпълнение на функциите на МРРБ, представлява МРРБ, държавата и министъра на регионалното развитие и благоустройството пред правораздавателните органи в рамките на своите правомощия и осигурява тяхната защита. Извършва всички дейности и задължения в рамките на определените компетенции.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за организация на индивидуалните заплати на служителите в МРРБ в границите от 800 до 3500 лв.

Съгласно същата наредба, в министерството има възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати  до четири пъти годишно.

Изискана минимална степен на завършено образование: Магистър

Минимален професионален опит: 5 година/години

Ранг/Специфично наименование: II младши

Допълнителни умения и квалификации:

Изискван професионален опит: минимум 4 години, придобит в областта на правото.

Висше образование: специалност „Право“ с придобита юридическа правоспособност.

Познаване на българските действащи нормативни актове, съдебната практика и актовете от европейското законодателство, свързани с изпълняваната работа.

Притежаване на сертификати и/или дипломи, удостоверяващи допълнителна квалификация и/или ниво на обучение

Владеене на език, говорим в Европейския съюз.Минимален размер на основната заплата: 800 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Практически изпит


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
   02/9405408
Краен срок за подаване на документи:
   21 Aug 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

- чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. 

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

  • Одобрени кандидати
1. Ралица Михайлова-Агопян
2. Доротея Димитрова-Чомпалова
3. Драгомир Димитров
4. Ани Кавръкова
5. Йоана Пеловска
6. Надя Йонкова
7. Биляна Стоянова
8. Ваня Николова
9. Иванка Христова
10. Радослав Колев
11. Анета Борнаска
12. Благовеста Стоянова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 05.09.2023 г. /вторник/ в 10:00 часа за провеждане на практически изпит в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър - В“.
Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.
Информация относно резултатите от практическия изпит кандидатите ще получат лично на 05.09.2023 г. /вторник/ в 13:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в зала „Пресцентър - B“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с успешно издържалите практическия изпит кандидати.

ІІ. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидата до интервю:
Конкурсната комисия обсъди и одобри 3 въпроса за провеждане на практически изпит за конкурса за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Процесуално представителство“, дирекция „Правна”.
Комисията определи при оценяване на отговорите на кандидатите по поставените въпроси, изискванията да са следните:
– познаване на нормативната уредба;
– систематизираност и логическа последователност в отговорите на въпросите;
– пълнота на отговорите по поставените въпроси;
– точен изказ и боравене с терминологията;
– езикова култура.
Предвид спецификата на поставените въпроси в практическия изпит, конкурсната комисия взе следните решения:
– по време на провеждането на практическия изпит кандидатите да не ползват нормативни актове, посочени за подготовка за конкурса;
– на практическия изпит кандидатите да ползват химикалка със синьо мастило.
За всеки от допуснатите до конкурса дванадесет кандидати ще бъдат размножени подготвените въпроси за практическия изпит.
Осигурени са пликове – голям и малък формат, както и малък лист за попълване от кандидата на трите му имена и по 5 /пет/ броя листове за разработване на отговори на въпросите, както и по 2 /два/ листа с различен цвят хартия – за чернова, подпечатани с печата на министерството.
Конкурсната комисия взе решение продължителността на провеждане на практическия изпит да бъде 60 /шестдесет/ минути.
В изпълнение на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/, практическите умения на кандидатите от изпита ще бъдат оценявани по 5-степенна скала, със стъпка през 0,25 от двама от членовете на комисията. Те ще оценяват отговорите на поставените въпроси отделно, а крайният резултат ще бъде средноаритметичната стойност на поставените от тях оценки.
Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители комисията прие резултатите от практическия изпит да се умножават с коефициент 3, а резултатите от интервюто с коефициент 5.
Съгласно чл. 40, ал. 4 от НПКПМДСл, кандидатите, постигнали резултат от практическия изпит равен или над минималния от „4.00” ще бъдат допуснати до провеждане на интервю.
Интервюто ще съдържа въпроси по критериите за преценка на кандидатите, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл за установяване в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността.
При провеждане на интервюто задачата на конкурсната комисия е да провери професионалните и делови качества на кандидатите, т.е. да вземе предвид самото представяне на всеки кандидат, като оценява неговото умение за комуникация, дали отговоря конкретно или общо на въпросите, дали има добър професионален изказ, добри умения за аргументиране и убеждаване, добро познаване и ползване на нормативни актове.
Съгласно чл. 42, ал. 1 от НПКПМДСл комисията реши минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали интервюто да бъде 4.00.
Съгласно чл. 43, ал. 1 от НПКПМДСл, окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по избрания начин - чрез практически изпит и интервю, умножени с определените по чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл коефициенти.
Окончателните резултати на кандидатите се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 от НПКПМДСл.
Кандидатите, които са получили по-ниска от минималната оценка на интервюто, няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

ІІІ. Основни информационни източници, които следва да се използват при подготовката за конкурса:
 Граждански процесуален кодекс;
 Административнопроцесуален кодекс;
 Закон за нормативните актове;
 Закон за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление;
 Закон за собствеността;
 Закон за държавната собственост;
 Закон за задълженията и договорите;
 Закон за администрацията;
 Закон за обществените поръчки;
 Устройствен правилник на министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  • Неодобрени кандидати
Няма неодобрени кандидати