Конкурс за длъжността Главен юрисконсулт в Отдел "Процесуално представителство", Дирекция "Правна"

Starting date: 09 Aug 2023
End date: 21 Aug 2023 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Длъжността е обявена за заемане по заместване на отсъстващ служител.

Оказва правна помощ за законосъобразното изпълнение на функциите на МРРБ, представлява МРРБ, държавата и министъра на регионалното развитие и благоустройството пред правораздавателните органи, в рамките на своите правомощия и осигурява тяхната защита. Извършва всички дейности и задължения в рамките на определените компетенции.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за организация на индивидуалните заплати на служителите в МРРБ в границите от 800 лв. до 3500 лв.

Съгласно същата Наредба в министерството има възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати до четири пъти годишно.

Изискана минимална степен на завършено образование: Магистър

Минимален професионален опит: 5 година/години

Ранг/Специфично наименование: II младши

Допълнителни умения и квалификации:

Изискван професионален опит: минимум 4 години професионален опит в областта на правото.

Област, в която е придобито висшето образование: специалност „Право“ с придобита юридическа правоспособност.

Познаване на българските действащи нормативни актове, съдебната практика и актовете от европейското законодателство, свързани с изпълняваната работа.

Притежаване на сертификати и/или дипломи, удостоверяващи допълнителна квалификация и/или ниво на обучение.

По възможност владеене на език, говорим в ЕС.

 Минимален размер на основната заплата: 800 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Практически изпит


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
   02/9405284
Краен срок за подаване на документи:
   21 Aug 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

-  по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.                  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

  • Одобрени кандидати
1. Ралица Михайлова-Агопян
2. Ани Кавръкова
3. Надя Йонкова
4. Благовеста Стоянова
Допуснатите кандидати трябва да се явят за практически изпит на 07.09.2023 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в град София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 3, зала „Колегиум“.
Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.
Информация относно резултата от практическия изпит кандидатите ще получат лично на 07.09.2023 г. /четвъртък/ от 13:30 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в зала „Колегиум“.
Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите, които са преминали успешно практическия изпит.
ІІ. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидат до интервю:
Комисията одобри 3 въпроса за провеждане на практическия изпит, като при оценяване на отговорите на кандидатите по поставените въпроси, изискванията са следните:
– познаване на нормативната уредба;
– систематизираност и логическа последователност в отговорите на въпросите;
– пълнота на отговорите по поставените въпроси;
– точен изказ и боравене с терминологията;
– езикова култура.
Продължителност на практическия изпит - 60 минути.
Практическите умения на кандидатите от изпита ще бъдат оценявани по 5-степенна скала от двама от членовете на комисията.
Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал практическия изпит, е 4,00 точки.
Максималният резултат от практическия изпит е 5,00 точки.
Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидат, получен от практическия изпит, е 3.
Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, е 4,00.
Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидата от интервюто, е 5.
Ако кандидат получи резултат под 4,00 точки на интервюто, няма да има сформиран окончателен резултат и няма да участва в крайното класиране.
ІII. Основни информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса:
• АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
• ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
• ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ
• ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
• ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
• ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ
• ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА
• ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
• ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
• ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
• УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати до конкурса кандидати.