Конкурс за длъжността Главен експерт в Дирекция "Жилищна политика"

Starting date: 22 Aug 2023
End date: 01 Sep 2023 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага директора на дирекция „Жилищна политика“ при изпълнение на функциите му, свързани с отговорностите на дирекция „Жилищна политика“ относно провеждане на държавната политика в областта на жилищния сграден фонд в т.ч. изпълнението на проекти за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за организация на индивидуалните заплати на служителите в МРРБ в границите от 780 до 3200 лв.

Съгласно същата наредба, в министерството има възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати  до четири пъти годишно.

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: III младши

Допълнителни умения и квалификации:

Изискван професионален опит: не по-малък от 3 години в областта на архитектура и/или строителство и/или управление на проекти и програми, финансирани с публични средства или средства от Европейския съюз или III младши ранг.

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: от професионално област „Технически науки“.Минимален размер на основната заплата: 780 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
   02/9405408
Краен срок за подаване на документи:
   01 Sep 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

- чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. 

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

 

  • Одобрени кандидати
1. Даниел Йорданов
2. Айля Рафиева
3. Атанас Примов
4. Неванджелина Делчинова
5. Румяна Ризова
6. Илия Камбуров

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 19.09.2023 г. /вторник/ в 10:00 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър - B“.
Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.
След 10:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 19.09.2023 г. в 11:30 часа в сградата на МРРБ, в зала „Пресцентър - B“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с успешно издържалите теста кандидати.
Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю:
Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, всеки от който се състои от 25 затворени въпроси, с един възможен верен отговор.
След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от допуснатите кандидати изтегля чрез жребий един от вариантите на тестa.
Продължителността на решаване на теста е 40 (четиридесет) минути.
Всеки верен отговор носи 0,20 точки.
Липсата на отговор не носи точка.
Минимален резултат, при който кандидатът се допуска до интервю – 4 точки,
равностоен на дадени верни отговори на 20 /двадесет/ от въпросите.
Максимален възможен брой точки от теста – 5 точки.
Минималният брой точки, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е „4” (четири).
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по избрания начин - чрез тест и интервю, умножени с определените коефициенти. Резултатите от теста се умножават с коефициент 4, а резултатите от интервюто с коефициент 5.
Кандидатите, които са получили резултат под 4 /четири/ точки на интервюто, няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

IV. Информационни източници за подготовка:
• Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост
• Устройствен правилник на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - https://www.mrrb.bg/bg/ustrojstven-pravilnik-na-ministerstvoto-na-regionalnoto-razvitie-i-blagoustrojstvoto/
• Закон за устройство на територията
• Закон за енергийната ефективност
• Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради
• Наредба № Е-РД-04-2 от 2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради
• Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
• Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
• Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
• Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
• Наредба № 5 от декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите
• Постановление на Министерски съвет № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
• Постановление на Министерски съвет № 157 от 7 юли 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции
• Система за управление и контрол на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България - https://www.minfin.bg/bg/1573
• Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ по Национален план за възстановяване и устойчивост
• Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“ по Национален план за възстановяване и устойчивост

  • Неодобрени кандидати
1. Пепа Петрова
Причини за недопускане: Чл. 10в, ал.1 от ЗДСл, чл.20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – представените копия от документи не удостоверяват изискването за 3 години в областта на архитектура и/или строителство и/или управление на проекти и програми, финансирани с публични средства или средства от Европейския съюз или III младши ранг.