Подбор за длъжността „контрольор за осъществяване на първо ниво на контрол“ в Звеното за осъществяване на първо ниво на контрол по ПТГС, в които България участва за периода 2021-2027 г., към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ

Starting date: 25 Aug 2023
End date: 25 Sep 2023 | 17:30 ч.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството
с адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,
тел. 02/9405 487, факс 02/987 07 37,

На основание на Заповед № РД-02-33-144/24.08.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с чл. 8 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 16.02.2022 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2021-2027 г.

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

за заемане на 4 бройки на длъжността „контрольор за осъществяване на първо ниво на контрол“ в Звеното за осъществяване на първо ниво на контрол по Програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2021-2027 г., към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ.
1. Място за изпълнение на длъжността: гр. София, с възможност за работа от разстояние.
2. Характер на работата: осъществяване първо ниво на контрол (верификации) на декларираните разходи от българските партньори, участващи в проекти по Програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2021-2027 г.
3. Изисквания за заемане на длъжността:
• Минимална образователна степен: Бакалавър
Професионална област: „Социални, стопански и правни науки” от професионално направление „Икономика” или „Право“, или „Технически науки“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или „Общо инженерство“;
• Професионален опит: Минимум 3 години по специалността от висшето образование или в областите на дейност, съгласно функциите определени в длъжностната характеристика;
• Отлично писмено и устно владеене на английски език;
• Познаване на регламентите на Европейския съюз и приложимото национално законодателство относно европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за програмен период 2021 – 2027 г. в т.ч. по отношение па програмите за териториално сътрудничество;
• Познаване на процедурите за възлагане на доставки, строителство и услуги съгласно националното законодателство;
• Допълнителен опит, считан за предимство: Опит в осъществяване на мониторинг/управление на проекти, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.
4. Начин на провеждане на процедурата за подбор:
- писмен изпит, включващ затворени тестови въпроси на български и английски език, казуси за разрешаване на български и/или английски език, и писмен превод от и/или на английски език,
- интервю с успешно преминалите писмения изпит кандидати.
При обявяване на списъка с допуснатите и недопуснатите до подбор кандидати комисията за подбор ще посочи: мястото, датата и часът за провеждане на следващия етап на подбора - писмен изпит, информационните източници, които могат да се ползват при подготовката за писмения изпит и интервюто, системата за определяне на резултатите, минимално допустимия резултат и начина на формиране на крайната оценка за всеки етап от подбора.
5. Необходими документи за участие в процедурата за подбор:
- заявление по образец;
- декларация (по образец);
- автобиография на английски език (по образец);
- копие от документ за завършено висше образование;
Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:
* ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти - в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;
* ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);
- копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;
Документите следва да бъдат представени в сградата на МРРБ: 1202, София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет 1, Център за административно обслужване:
- лично от всеки кандидат;
- чрез пълномощник – в случая се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в подбора;
- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ:
e-mrrb@mrrb.government.bg като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис;
- чрез лицензиран пощенски оператор (валидна е датата на получаване).
в срок до 25.09.2023 г.
Забележка:
В процедурата не могат да участват лица, които:
- Са непълнолетни;
- Са поставени под запрещение;
- Са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
- Са лишени от правото да заемам определената длъжност.
В случай, че бъде установено, че лица, попадащи в горните категории, са подали заявление за участие в процедурата за подбор, същите няма да бъдат процедирани за по-нататъшна оценка.
6. Сключване на договор: С одобрените кандидати се сключва срочен трудов договор
7. Основно трудово възнаграждение за длъжността: до 3200 лева
Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на процедурата за подбор ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на МРРБ – www.mrrb.bg.

 

Информация за обработване на лични данни

за целите на провеждане на процедура по подбор за заемане на длъжност в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които Република България участва за периода 2021-2027

съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните

(Регламент (ЕС) 2016/679)

 

  • предоставените лични данни на администратора на лични данни - Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на процедура по подбор съгласно Кодекса на труда и утвърдена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методика за подбор и назначаване на служители по реда на ПМС № 15 от 16.02.2022 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които РБ участва за периода 2021-2027;
  • срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;
  • участниците в процедурата имат право да изискват от администратора заличаване и коригиране на личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права могат да упражнят чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;
  • участниците в процедурата имат право на подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;
  • при непредоставяне на горепосочените лични данни, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участие в процедурата;
  • администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на лични данни, освен за целите на процедурата по подбор.

 

  • Одобрени кандидати
1. Мария Добрева
2. Георги Ивановски
3. Константин Стаев
4. Спиридон Александров
5. Евгени Консулов
6. Правда Димова
7. Цветослава Кьосева
8. Таня Маджарова
9. Десислава Минчева - Йорданова
Допуснатите кандидати следва да се явят на писмен изпит на 25.10.2023 г. от 9:20 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17-19, етаж 3, зала „Колегиум“.
При влизането си в залата кандидатите трябва да представят документ за самоличност.
Писменият изпит ще включва затворени тестови въпроси на български и/или английски език, казус/и за решаване на български език и писмен превод от английски на български език.
Информация относно резултатите от писмения изпит кандидатите ще получат лично на 25.10.2023 г. в 14:00 часа в сградата на МРРБ. Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите постигнали минималния резултат, на същото място - в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17-19, етаж 3, зала „Колегиум“.
Основни информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста и интервюто:
• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1529 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 септември 2021 година за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III);
• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1059 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подкрепяна от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране;
• Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейския съюз, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013 (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, и Решение № 541 / 2014 / ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OMNIBUS)
• Закон за счетоводството;
• Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
• Закон за обществените поръчки;
• Закон за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление
• Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (В сила от 31.03.2017 г., Приета с ПМС № 57 от 28.03.2017 г., Обн. ДВ. бр.27 от 31 март 2017г., изм. ДВ. бр.68 от 22 август 2017г., изм. ДВ. бр.67 от 23 август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 6 март 2020г.);
• Информация за Програмите на ЕС за териториално сътрудничество 2021-2027, в които България участва – достъпни чрез сайта на МРРБ:
https://www.mrrb.bg/bg/infrastruktura-i-programi/programi-za-teritorialno-sutrudnichestvo-2021-2027/

Система за определяне на резултатите, минимално допустим резултат и начин на формиране на крайната оценка за всеки етап от подбора.
I. Писмен изпит.
1. Тест, съдържащ 20 затворени въпроса на английски език и български език с един възможен верен отговор. Допълнително в писмения изпит са включени: 1 текст за превод /от английски на български език/ и три казуса – отворени въпроси, на български език.
- Всеки въпрос от теста има само един възможен верен отговор;
- При поправяне, дописване, изтриване на вече избран отговор или отбелязване на повече от един отговор се счита, че на съответния въпрос не е даден правилен отговор;
- Оценяване на въпросите:
Всеки верен отговор на въпрос носи по 0,20 точки. Максималният резултат, който кандидатът може да получи за въпросите, е 4 точки. При получени по – малко от 1,40 точки на въпросите - кандидатът не преминава писмения изпит.
Оценяване на преводa. Критерии за определяне на резултата от преводa:
- Разбираемо и свързано изразяване – максимум 2 точки;
- Точност (прецизност) при превод на специфичната терминология - максимум 1 точки;
- Коректна структура и пунктуация на изречението - максимум 1 точки.
Максималният резултат, който кандидатът може да получи за преводa, е 4 точки. Скала при оценяване на превода – минимална стъпка 1,00 точка.
При получен резултат от превода по – малък от 2 точки, кандидатът не преминава писмения изпит.
Оценяване на казусите. Критерии за определяне на резултата от казус-въпросите:
- Точност на отговора – за всеки от казусите максимум по 2 точки;
- Изчерпателност и детайлност на отговора – за всеки от казусите максимум по 2 точки.
Максималният резултат, който кандидатът може да получи за казусите, е 12 точки. Скала при оценяване на казусите – минимална стъпка 1,00 точка.
При получен общ резултат от казус-въпросите по – малък от 6 точки, кандидатът не преминава писмения изпит.

- Крайната оценка на писмения изпит е сбор на оценките, получени от въпросите, превода и казусите.
- Максимален брой точки от писмения изпит – 20 точки;
- Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал писмения изпит са определените минимуми за всеки един от компонентите – затворени въпроси, превод, казуси (описани по-горе). Общо, това прави минимум 9,40 точки на писмения изпит за успешно преминаване до следващия етап - интервю.
- Продължителността за решаването на писмения изпит е 90 минути;
- Резултатите от писмения изпит да се умножават с коефициент „3”, а резултатите от интервюто – с коефициент „5”.

ІІ. Интервю
Всеки член на комисията ще прецени качествата на кандидатите въз основа на дадените отговори по 5-степенна скала и ще попълни формуляр съгласно Приложение № 6 (от Методиката за назначаване на служители и оценка на изпълнението на длъжностите в съвместните структури и звеното за първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за програмен период 2021 -2027 г.). Оценката на всеки член на комисията се сформира като средно аритметична величина от преценката по отделните критерии. Минималният резултат при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 15,00 точки, получен като сбор от оценките на членовете на комисията.
Кандидати получили резултат под 15,00 точки на интервюто, няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

ІІI. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на писмения изпит и интервюто, умножени съответно с коефициенти „3” и „5”.
  • Неодобрени кандидати
Теодорина Тодорова - Документите на кандидата не са подадени по някой от описаните в обявата начини. Същите са подписани с електронен подпис на друго лице.