Конкурс за длъжността Главен експерт в Сектор "Счетоводна отчетност, разплащания и лоши вземания", Отдел "Финансово управление и контрол", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

Starting date: 11 Sep 2023
End date: 21 Sep 2023 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Място на работа – гр. София.

Подпомага дейността на ГД СППРР в изпълнение на функциите и задълженията като Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020  и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, свързани с осъществяване на надлежно финансово управление и контрол на средствата отпускани по линия на програмите в съответствие с изискванията на европейското законодателство за Структурните фондове.

Осъществява дейности по извършване на плащания в СЕБРА по одобрени разходи на бенефициенти по Оперативна програма „Регионално развитие“ , Оперативна програма „Региони в растеж“.

Отговаря зя въвеждането и актуализирането на финансова информация в ИСУН и ИСУН 2020 относно задълженията на бенефициенти и финансови корекции на бенефициенти по оперативни програми „Регионално развитие“ 2007-2013, „Региони в растеж“ 2014-2020 и „Развитие на регионите“ 2021-2027.

Отговаря за изготвянето на „Форми за изчисление на финансова корекция“ и „Форма за изчисление на вземане“ съгласно Наръчника за управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие“2007-2013 и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за организация на индивидуалните заплати на служителите в МРРБ в границите от 780 лв.  до 3200 лв.

Съгласно същата наредба, в министерството има възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати до четири пъти годишно.

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: III младши

Допълнителни умения и квалификации:

Изискван професионален опит: минимум 3 години придобит в областта на икономиката.

Предпочитана професионална област на висшето образование: социални, стопански и правни науки, професионално направление „Икономика“.

Трудов/служебен стаж в институция, работеща с пред-присъединителни инструменти или европейски фондове.

Добро ниво на владеене на английски език - писмено и говоримо.Минимален размер на основната заплата: 780 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
   02/9405284
Краен срок за подаване на документи:
   21 Sep 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

- чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.      

  • Одобрени кандидати
1. Анита Бойчева
2. Ралица Стоянова
3. Мария Андонова
Допуснатите кандидати да се явят за решаване на тест за познания в професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност на 06.10.2023 г. (петък) от 9:30 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17/19, етаж 1, зала „Пресцентър В“.
При влизането си в залата кандидатите трябва да представят документ за самоличност.
След 9:30 ч. няма да бъдат допускани кандидати за решаване на тест.
II. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю:
Конкурсната комисия ще използва разработен за конкурса тест в три различни варианта с 30 затворени въпроса с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите ще изтегли чрез жребий един от вариантите на тест и ще го обяви на всички кандидати.
Кандидатите отбелязват с кръгче или със знак „Х“ верния отговор на въпроса, като нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязват повече от един отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.
Продължителността на решаване на теста е 50 минути.
Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 0,2 точки.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал
решаването на тест е 4,00, съответстващ на 20 верни отговора.
Максималният резултат от решаването на тест е 6,00.
Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите получен от решаването на тест е 3.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 06.10.2023 г. в 11:10 часа в сградата на МРРБ, в зала „Пресцентър В“. Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите постигнали минималния резултат.
Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се провежда по реда на входиране на заявленията им през интервал от 20 минути.
Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всички кандидати, и с които се цели да се установи в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.
Минималният резултат при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4,00, получен като средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията.
Коефициентът с който се умножава резултатът на кандидатите от интервюто е 5.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени от решаването на тест и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
Кандидати получили резултат под 4,00 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.
III. Информационни източници за подготовка:
1. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика
3. Закон за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление;
4. Закон за публичните финанси;
5. Наредба № Н-3 от 22 май 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество;
6. НАРЕДБА № Н-5 от 29.12.2022 г. за определяне на правилата за извършване на плащания, за верификация и счетоводно отчитане на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по програмите;
7. Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.;
8. Постановление № 86 от 1 юни 2023 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 - 2027 г.;
9. Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
10. Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.;
11. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;
12. Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.;
13. Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., публикувани на интернет страницата на програмата (http://www.bgregio.eu/);
14. Указания на Министерство на финансите ДДС № 07/04.04.2008 г. Дирекция „Държавно съкровище”;
15. Указания на Министерство на финансите ДДС № 06/04.04.2008г. Дирекция „Държавно съкровище”;
16. Други информационни материали и указания, поместени на: https://www.eufunds.bg/, http://www.minfin.bg/, http://bgregio.eu/ и всички приложими в областта на европейското законодателство и фонда за Регионално развитие актове и наредби.

Окончателните резултатите могат да бъдат намерени в прикачен файл.
  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати до конкурса кандидати.