Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел "Преселекция и договаряне", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

Starting date: 11 Sep 2023
End date: 21 Sep 2023 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага дейностите, свързани с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ и изпълнението на приоритетните оси на ОПРР 2014-2020 и програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, в координация с останалите отдели на ГД СППРР, включително и с регионалните отдели съгласно изискванията на националното и европейско законодателство.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за организация на индивидуалните заплати на служителите в МРРБ в границите от 780 лв. до 3200 лв.

Съгласно същата Наредба в министерството има възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати до четири пъти годишно.

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: III младши

Допълнителни умения и квалификации:

Изискван професионален опит: 3 години в областите на дейност по длъжностна характеристика или ІІI младши ранг.

Предпочитана област, в която е придобито висшето образование: „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“, „Природни науки“ и др.

Допълнителна квалификация/обучение:

- Предишен опит в оценка на проекти ще се счита за предимство;

- Владеене на английски език, писмено и говоримо.        Минимален размер на основната заплата: 780 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
   02/9405284
Краен срок за подаване на документи:
   21 Sep 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.                  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

  • Одобрени кандидати
1. Анита Бойчева
2. Ангел Гьорев
3. Жана Василева
Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 09.10.2023 г. –(понеделник) в 10,00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 3, зала „Колегиум“.
При влизането си в залата кандидатите трябва да представят документ за самоличност.
II. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидат до интервю:
Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 30 затворени въпроса. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.
Продължителността на решаване на теста е 60 минути.
Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 0,2 точки.
Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал
решаването на теста, е 4,00 точки, съответстващ на 20 верни отговора.
Максималният резултат от решаването на теста е 6,00 точки.
Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидат, получен от решаването на теста, е 3.
Информация относно резултата от проведения тест кандидатите ще получат лично на 09.10.2023 г. в 11,15 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 3, зала „Колегиум“.
Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.
Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.
Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, е 4,00.
Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидат от интервюто, е 5.
Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
Ако кандидат получи резултат под 4,00 точки на интервюто, няма да има сформиран окончателен резултат и няма да участва в крайното класиране.
III. Информационни източници за подготовка:
1. Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
2. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;
3. Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.;
4. Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ);
5. Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
6. Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика;
7. Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.;
8. Постановление № 23 от 13 февруари 2023 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 - 2027 г.
9. Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.;
10. Постановление № 86 от 1 юни 2023 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021 - 2027 г.
  • Неодобрени кандидати
Мария Добрева – на основание чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл - представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания за заемането на длъжността – 3 години в областите на дейност по длъжностна характеристика или ІІI младши ранг.
Атанас Примов – на основание чл. 10в, ал. 1 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2, т. 1 от НПКПМДСл - представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания за заемането на длъжността – 3 години в областите на дейност по длъжностна характеристика или ІІI младши ранг.