Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Програми ИНТЕРРЕГ", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"

Starting date: 14 Sep 2023
End date: 28 Sep 2023 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага дейността на отдел „Програми ИНТЕРРЕГ“ в изпълнение на функциите на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ като:

- Национален орган (НО) по програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС): Гърция – България и Румъния – България;

- Национален орган (НО) и Национално звено за контакт (НЗК) по програмите за транснационално и междурегионално сътрудничество, в които Република България участва;

- Национален орган и Национално информационно звено (НИЗ) по Програмата за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн“.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за организация на индивидуалните заплати на служителите в МРРБ в границите от 780 лв. до 3200 лв.

Съгласно същата наредба в министерството има възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати до четири пъти годишно.

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 3 година/години

Ранг/Специфично наименование: III младши

Допълнителни умения и квалификации:

Изискван професионален опит: минимум 3 години, придобит в областите на дейност, съгласно функциите определени в длъжностната характеристика или минимален ранг за заемане на длъжността III младши.

Предпочитана област, в която е придобито висшето образование: социални, стопански, правни и технически науки.

Много добро владеене на английски език.

Добро познаване на европейското и националното законодателство, касаещо европейските структурни и инвестиционни фондове.

Познаване на стратегическите документи и регионалната политика на ЕС, европейските институции и тяхната организация.

Добро познаване на програмите за териториално сътрудничество, в които България участва.

Опит в процедурите по подготовка и изпълнение на програми, финансирани от ЕС, прилагане на законодателството относно регионалното развитие.Минимален размер на основната заплата: 780 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
  
Краен срок за подаване на документи:
   28 Sep 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

-  по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.      

  • Одобрени кандидати
1. Симона Людмилова Славчева
2. Мария Добрева Добрева
3. Никола Веселинов Маневски
4. Атанас Антонов Примов
5. Мария Владимир Петрова

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 13.10.2023 г. (петък) в 10:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър-B“.
При влизането си в залата кандидатите трябва да представят документ за самоличност.
След 10:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати за решаване на тест.
Информация относно резултата от проведения тест кандидатите ще получат лично на 13.10.2023 г. в 12:30 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър-B“.
Непосредствено след това ще се проведе интервюто с кандидатите при успешно представяне на теста.
II. Одобри системата за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю:
Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 25 затворени въпроса. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.
Кандидатите отбелязват с кръгче или със знак „Х“ верния отговор на въпроса, като нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязват повече от един отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.
Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 0,20 точки.
Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста, е 4,00 точки, съответстващ на 20 верни отговора.
Максималният резултат от решаването на теста е 5,00 точки.
Продължителността на решаване на теста е 50 минути.
В съответствие с чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители комисията прие резултатите от теста да се умножават с коефициент 4.
Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.
Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията реши минималният брой точки, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, да бъде 4,00 точки, получени като средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията.
Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, отчитайки по-голямата тежест на интервюто комисията прие резултатите от него да се умножават с коефициент 5.
Съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по избрания начин – чрез тест и интервю, умножени с определените по чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл коефициенти.
Окончателният резултат на кандидатите се оформя във формуляр, съгласно Приложение № 8 от НПКПМДСл.
Ако кандидат получи по-ниска от минималната оценка на интервюто, няма да има сформиран окончателен резултат и няма да участва в крайното класиране.

III. За подготовка за конкурса може да се използват следните информационни източници:
1. Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
2. Европейско законодателство
• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика
• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1058 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд
• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1059 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 юни 2021 година относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подкрепяна от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране
• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/947 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА oт 9 юни 2021 година за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество – Глобална Европа
Национално законодателство
1. Закон за регионалното развитие
2. Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове
3. Програми за европейско териториално сътрудничество 2014-2020, в които България участва:
https://www.mrrb.bg/bg/infrastruktura-i-programi/programi-za-teritorialno-sutrudnichestvo-2014-2020/
• Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020
• Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020
• Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014–2020
• Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020
• Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по ЕИС „Черноморски басейн 2014–2020“
• Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Европа“ 2014–2020
• Програма за междурегионално сътрудничество „УРБАКТ ІІІ“ 2014 – 2020
• Програма за междурегионално сътрудничество „ЕСПОН 2020“
• Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРАКТ ІІІ“ 2014 - 2020

4. Програми за европейско териториално сътрудничество 2021-2027, в които България участва:
https://www.mrrb.bg/bg/infrastruktura-i-programi/programi-za-teritorialno-sutrudnichestvo-2021-2027/
• Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021 – 2027
• Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция – България 2021 – 2027
• Програма за транснационално сътрудничество „Дунавски регион“ 2021–2027
• Програма за транснационално сътрудничество „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027
• Програма за транснационално сътрудничество „Черноморски басейн 2021–2027“
• Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Европа“ 2021–2027
• Програма за междурегионално сътрудничество „УРБАКТ ІV“ 2021 – 2027
• Програма за междурегионално сътрудничество „ЕСПОН 2030“
• Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРАКТ IV“ 2021 - 2027

  • Неодобрени кандидати
Няма неодобрени