Подбор за длъжността старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми с профил „Договаряне“ в Звеното за изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост – 2 бройки

Starting date: 15 Sep 2023
End date: 29 Sep 2023 | 17:30 ч.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 12 от Постановление № 157 на Министерския съвет от 07.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на всички основни функции

О Б Я В Я В А П О Д Б О Р

за длъжността старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми с профил „Доне“ в Звеното за изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост
2 бройки

1. Минимални изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за изискване на длъжността:
1.1. Образователно-квалификационна степен: бакалавър.
1.2. Професионален опит: 3 години в областта на управлението на стопанското управление, финансите, архитектурата и строителството, енергийната ефективност, устойчивата градска мобилност, договорното право, стратегическото планиране или управлението на проекти и програми, финансирани с публични средства или средства от ниския съюз.
2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
2.1. Предпочитана професионална област на висшето образование: „Технически науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки“.
3. Начин на провеждане на подбора:
3.1. решаване на тест;
3.2. интервю.

4. Необходими документи за участие в подбора:
4.1. Заявление за участие в подбора (по образец);
4.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е изцяло, не е добавено под запрещение, не е осигурено за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред на правото да заема определена длъжност (Приложение № III - 2);
4.3. Декларация, че кандидатът е запознат с пречките за сключване на трудов договор за работа в държавната администрация (Приложение № III - 3);
4.4. Автобиография;
4.5. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен (диплома), допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:
- ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършените студенти и докторанти - в заявката се посочва номер, данни и издател на дипломата;
- ако документът за признаване на придобитото в образованието в чужбина е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявката се посочва номер, данни и издател на документа за признаване;
4.6. Копие от официални документи, удостоверяващи упражняването на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
Професионален опит за извършване на дейност в страната се доказва с официални документи, издадени от компетентен орган или от компетентно лице, в съответствие с националното право на държавна собственост.
Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от плащането на Републиканските правомощени органи в България.
5. Място и начин за подаване на документи:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството - адрес: в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, Център за административно обслужване всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.
Подаването на заявлението и приложенията към следните него се извършва по един от начините:
- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено пълномощното, което се намира на последната страница на заявлението за участие в подбора.
- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ:
e-mrrb@mrrb.government.bg , като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидатите с електронен подпис.
- чрез лицензиран пощенски оператор - ( валидна е датата на получаване)
С входящ номер и данните се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тези документи.
6. Краен срок за подаване на документи - четиринадесет дни от датата на публикуване на обявлението за подбора в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на министерството.
7. Кратко описание на длъжността:
Подпомага дейността на Звеното за изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, свързано с изпълнението на инвестиционните линии на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ ), за които МРРБ е определена за Структура за наблюдение и докладване (СНД) в съответствие с изискванията на европейското законодателство за изпълнение на Механизма за устойчивост и възстановяване (МВУ).
8. Размер на основната месечна заплата за дълга- в границите от 780 лв. до 3200 лв., като при определяне на основния размер на заплатата ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на спечелилия подбор кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
9. Срок на договора - Длъжността се заема по срочно трудово правоотношение, със срок до 30.06.2026 г.

10. Общодостъпно място, на което ще се обявят списъците или други съобщения във връзка с подбора - официалната интернет страница на МРРБ, рубрика „Кариери“.

  • Одобрени кандидати
1. Александър Дончев
2. Емилия Тачева-Харизанова
3. Юлия Стефанова

Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 18.10.2023 г. от 10:00 часа в административната сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър Б“.
При влизането си в залата кандидатите трябва да представят документ за самоличност.
II. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю:
Комисията за подбор ще използва разработен за подбора тест в два различни варианта с 25 затворени въпроса с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на подбора един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява.
Кандидатите отбелязват с кръгче или със знак „Х“ верния отговор на въпроса, като нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязват повече от един отговор на всеки отделен въпрос. В тези случай ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.
Продължителността на решаване на теста е 50 минути.
Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 0,2 точки.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал
решаването на тест е 4,00, съответстващ на 20 верни отговора.
Максималният резултат от решаването на тест е 5,00.
Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидата получен от решаването на тест е 4.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 18.10.2023 г. в 12:00 часа в сградата на МРРБ. Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите постигнали минималния резултат.
Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите, и с които се цели да се установи в каква степен същите притежават професионални и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.
Коефициентът с който се умножава резултатът на кандидата от интервюто е 5.
Минималният резултат при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4,00, получен като средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията.
Ако кандидата получи резултат под 4,00 на интервюто няма да има сформиран окончателен резултат.
Окончателният резултат на кандидата, в случай че е допуснат до интервю е сбор от резултатите, които са получени от решаването на тест и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
1. Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост
2. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
3. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 651/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора
4. Постановление № 157 на МС от 07.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции
5. Постановление № 114 на МС от 08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
6. Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България
7. Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“
8. Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“
9. Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I“
10. Насоки за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап II“
  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати кандидати.