Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Североизточен регион, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

Starting date: 18 Sep 2023
End date: 28 Sep 2023 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Място на работа – гр. Варна.

Стратегическо планиране, управление и наблюдение на регионалното и пространственото развитие;

Регионална политика и устойчиво развитие;

Кохезионна политика и фондове на ЕС за регионално развитие;

Териториален инструмент „Интегрирани териториални инвестиции“;

Изпълнение и мониторинг на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. на регионално ниво;

Обучение, консултации, предаване на знания, умения и ноу-хау;

Контрол за законосъобразност на официалните документи, издавани от Управляващия орган.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за организация на индивидуалните заплати на служителите в МРРБ в границите от 780 лв. до 2800 лв.

Съгласно същата наредба, в министерството има възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати  до четири пъти годишно.

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 2 година/години

Ранг/Специфично наименование: IV младши

Допълнителни умения и квалификации:

Професионален опит: минимум 2 години, придобит в областите на дейност, съгласно длъжностната характеристика.

Предпочитана област, в която е придобито висшето образование:  „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“, „Природни науки, математика и информатика“ и други науки;

Познания в областта на европейското законодателство;

Отлична компютърна грамотност.Минимален размер на основната заплата: 780 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
   02/9405502
Краен срок за подаване на документи:
   28 Sep 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

-   лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

-   чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

-  по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.                  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.      

  • Одобрени кандидати
1. Петя Христова
2. Лилия Стефанова
3. Силвия Иванова
4. Албена Иванова

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 16.10.2023 г. /понеделник/ от 10:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в град София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър - В“.
Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.
След 10:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати за решаване на тест.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 16.10.2023 г. от 11:20 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в зала „Пресцентър - В“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с успешно издържалите теста кандидати.
ІІІ. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю.
Конкурсната комисия изготвя 3 различни варианта на тест. Всеки вариант на тест включва по 25 затворени въпроса. След обявяване началото на провеждане на конкурса един от допуснатите кандидати изтегля чрез жребий варианта на тест, който се решава от всички кандидати.
Всеки въпрос има само един верен отговор, който носи по 0,20 точки.
Минималният резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и се допускат до интервю е 4,00 точки - равностоен резултат на дадени верни отговори на 20 от въпросите.
Максималният резултат от теста е 5,00 точки.
Време за решаване на теста - 45 минути.
Минималният резултат, определен за успешно преминаване на интервюто е 4,00 точки.
Окончателният резултат на всеки кандидат от участието в конкурсната процедура се сформира като сбор от резултатите, получени при решаването на теста и от интервюто, умножени съответно с коефициент 3 за резултата от теста и с коефициент 5 за резултата от интервюто.
Кандидатите, които са получили резултат под 4,00 точки на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

ІV. Основни информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса:
1. Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
2. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014
3. Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.;
4. Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление;
5. Закон за обществените поръчки (ЗОП) и Правилник за прилагането на ЗОП;
6. Закон за устройство на територията;
7. Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
8. Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика;
9. Закон за регионалното развитие (ЗРР) и Правилник за прилагане на ЗРР;
10. Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ;
11. Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.;
12. Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.;
13. Постановление № 23 от 13.02.2023 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 - 2027 г.
14. Постановление № 86 от 1 юни 2023 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021 – 2027 г.
15. Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.;
16. Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., публикувани на интернет адрес - https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/10541.

  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати кандидати до участие в конкурса.