Конкурс за длъжността Главен експерт в Представители на МРРБ към Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз

Starting date: 30 Jun 2020
End date: 10 Jul 2020 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Представя Република България в заседанията на работните групи към  Съвета на ЕС по темите от компетенциите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и участва при формирането и представянето на българските позиции по време на заседанията.

 

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: III младши

Допълнителни умения и квалификации:

Професионален опит се изисква в областта на регионалната политика, регионалната икономика, оперативните програми и програмите за териториално сътрудничество или в областта на сътрудничеството със службите на европейските институции и органите на Европейския съюз за осъществяване на политиката за регионално развитие и/или европейско териториално сътрудничество.

Предпочитана област, в която е придобито висшето образование: „Социални, стопански и правни науки“;

Да владее най-малко един чужд език от официалните езици на Европейския съюз (английски, френски или немски) – писмено и говоримо;

 Минимален размер на основната заплата: 660 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Концепция за стратегическо управление


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
   02/9405284
Краен срок за подаване на документи:
   10 Jul 2020 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;
- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.
- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти -  в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;
- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;

  • Одобрени кандидати
1. Цветомир Цанев
2. Кристина Кръстева - Луканова
3. Владислав Сарнацки
Допуснатите кандидати трябва да представят в срок до 27.07.2020 г. включително на хартиен и електронен носител разработените концепции на тема: „Политиката на ЕС за регионално развитие и предизвикателствата пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството в контекста на подготовката на новия програмен период“ в Центъра за административно обслужване на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19.
1. Изисквания към концепцията:
1.1 Изисквания към съдържанието:
• Познаване на основните области на компетенции на МРРБ в контекста на европейските и международни политики (териториално сближаване и градско развитие, европейско териториално сътрудничество, макрорегионални стратегии);
• Познаване на общата рамка на европейския пакет от законодателни предложения относими към регионалното развитие и основните предизвикателства пред МРРБ;
• Виждане за ролята на представителя в постоянното представителство в отношенията на МРРБ с европейските институции.
1.2 Изисквания към структурата и оформлението:
• Умение за организиране и структуриране на информацията;
• Умение за изграждане на ясен, логически последователен и целенасочен текст;
• Достъпност и точност на изложението;
• Ясен и точен език в съответствие с книжовно езиковите норми на съвременния български език.
• Обем на разработената концепция – не повече от 10 страници.
2. Критерии за преценка на концепциите
Всеки член на комисията ще се запознае с представените писмени концепции на кандидатите и ще ги прецени по 5 степенна скала.
• Оценка 5 се поставя на концепция, която напълно отговаря на посочените изисквания;
• Оценка 4 се поставя на концепция, която в голяма степен отговаря на посочените изисквания (пропуските са несъществени - присъстват всички структурни елементи на концепцията, но някои от тях не са ясно и точно назовани или описани);
• Оценка 3 се поставя на концепция, която като цяло отговаря на посочените изисквания, но се откриват пропуски по отношение на изискванията към съдържанието или изискванията към структурата и организацията на изложението;
• Оценка 2 се поставя на концепция, която в малка степен отговаря на посочените изисквания (пропуските по отношение на изискванията към съдържанието и изискванията към структурата и организацията са съществени);
• Оценка 1 се поставя на концепция, която не отговаря на посочените изисквания и не личи умение за стратегическо мислене и управление.
Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.
Кандидати чийто концепции са преценени като отговарящи на изискванията и са оценени с оценка не по-ниска от „4“, ще бъдат допуснати до защита на концепцията.
3. Критерии за преценка на кандидатите при защита на представената от тях концепция
Защитата на концепцията се изразява в отговори на въпроси по темата на концепцията и на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнение на длъжността.
Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5 степенна скала, относно:
3.1 Способност за ясно и убедително представяне на идеи и аргументиране на позиции и решения, свързани със зададената тема;
3.2 Степен на самостоятелност при разработване на представената писмена концепция и доколко тя е резултат от неговите собствени усилия;
3.3 Степен на познаване на нормативните актове, които имат отношение към темата на концепцията;
3.4 Комуникативни умения и езикова култура.
Оценката от защитата на концепцията на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете на комисията.
Общият резултат на всеки кандидат е сбор от оценките на представената концепция и защитата й.
До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто общ резултат от представянето и защитата на концепцията е най-малко “8“.
4. Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, отчитайки по-голямата тежест на интервюто комисията прие резултатите от него да се умножават с коефициент “5“, а резултатите от оценката на концепцията и нейната защита с коефициент „4“
5. По отношение на интервюто, комисията реши:
5.1. Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всички кандидати, и с които се цели да се установи в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността „главен експерт“ представител на МРРБ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел.
5.2. Всеки член на комисията ще прецени качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5 степенна скала съгласно приложение №5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС.
5.3. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценката на всеки член от комисията
5.4. На основание чл. 42, ал. 1 от НПКПМДС комисията определи минималният резултат при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто да бъде „4,00“.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени от концепцията и интервюто, умножени съответно с коефициенти „4“ и „5“.
  • Неодобрени кандидати
1. Теодора Ботева - Представените документи не удостоверяват наличието на минимален професионален опит (4 години) в областта на регионалната политика, регионалната икономика, оперативните програми и програмите за териториално сътрудничество или в областта на сътрудничеството със службите на европейските институции и органите на Европейския съюз за осъществяване на политиката за регионално развитие и/или европейско териториално сътрудничество или придобит III младши ранг.
2. Ирина Стоименова - Представените документи не удостоверяват наличието на минимален професионален опит (4 години) в областта на регионалната политика, регионалната икономика, оперативните програми и програмите за териториално сътрудничество или в областта на сътрудничеството със службите на европейските институции и органите на Европейския съюз за осъществяване на политиката за регионално развитие и/или европейско териториално сътрудничество или придобит III младши ранг.
3. Диана Николова - Представените документи не удостоверяват наличието на минимален професионален опит (4 години) в областта на регионалната политика, регионалната икономика, оперативните програми и програмите за териториално сътрудничество или в областта на сътрудничеството със службите на европейските институции и органите на Европейския съюз за осъществяване на политиката за регионално развитие и/или европейско териториално сътрудничество или придобит III младши ранг.