Конкурс за длъжността Главен експерт в Териториално звено ГРАО - София град, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Starting date: 08 Jul 2022
End date: 18 Jul 2022 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Разработва анализи и изготвя становища във връзка с дейността, развитието и функционирането на Единната система за гражданска регистрация (ЕСГР). Оказва методическа помощ на общинските администрации по изпълнение на дейностите, свързани с функционирането на ЕСГР на всички нива (общинско, областно и национално) и административното обслужване. Изпълнява методическо ръководство на дейностите свързани с гражданската регистрация. Осъществява дейности по поддържане на ЕСГРАОН на областно ниво. Осъществява контролна дейност. Следи промените в законодателството, свързани с гражданската регистрация и административното обслужване на населението. Извършва визуален контрол на обработените актуализационни документи. Осъществява дейности по даване и промяна на единен граждански номер. Извършва дейности по актуализиране на националния класификатор на постоянните и настоящите адреси. Извършва проверки на списъци с избиратели, проверки на подписки и на изявления за подкрепа на европейска гражданска инициатива.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за организация на индивидуалните заплати на служителите в МРРБ.

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 2 година/години

Ранг/Специфично наименование: IV младши

Допълнителни умения и квалификации:

Изисква се професионален опит, придобит в една от следните области - социална, стопанска, правна или техническа.

Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието: от професионална област „Социални, стопански и правни науки“ и „Технически науки“.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59 , ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа при постигнати крайни равни резултати от конкурсната процедура.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

 Минимален размер на основната заплата: 720 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
   02/9405502
Краен срок за подаване на документи:
   18 Jul 2022 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.