Конкурс за длъжността Старши експерт в отдел Югозападен регион, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"

Starting date: 25 Aug 2023
End date: 04 Sep 2023 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Място на работа - град София.

Подпомага процеса на стратегическо планиране, управление и наблюдение на регионалното и пространственото развитие на региона за планиране от ниво 2 – Югозападен регион;

Допринася за ефективната работа на експертното ниво на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югозападен регион като част от секретариата на РСР;

Осигурява условия за сътрудничество и партньорство между институциите, структурите на гражданското общество и заинтересованите страни на регионално ниво;

Отговаря за експертната оценка на концепциите за интегрирани териториални инвестиции на регионално ниво;

Съдейства за ефективното, ефикасното и прозрачното използване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за организация на индивидуалните заплати на служителите в МРРБ в границите от 780 лв. до 2700 лв.

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 1 година/години

Ранг/Специфично наименование: V младши

Допълнителни умения и квалификации:

Изискван професионален опит: минимум 1 година в областите на дейност по длъжностна характеристика или минимален ранг за заемане на длъжността IV младши.

Предпочитана област, в която е придобито висшето образование: социални, стопански, правни, технически, природни и други науки.

Английски език.Минимален размер на основната заплата: 780 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 2

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
   02/9405502
Краен срок за подаване на документи:
   04 Sep 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

-  по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.      

  • Одобрени кандидати

1. Атанас Антонов Примов
2. Цветан Димитров Василев
3. Цветелина Владова Вучкова
4. Мария Добрева Добрева
5. Евгения Стефанова Таушанова
6. Ива Красимирова Владова

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 19.09.2023 г. (вторник) в 10:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 3, зала „Колегиум“.
Информация относно резултата от проведения тест кандидатите ще получат лично на 19.09.2023 г. в 12:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 3, зала „Колегиум“.
Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.
II. Системата за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю:
Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 25 затворени въпроса. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.
Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 0,20 точки.
Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста, е 4,00 точки, съответстващ на 20 верни отговора.
Максималният резултат от решаването на теста е 5,00 точки.
Продължителността на решаване на теста е 45 минути.
В съответствие с чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители комисията прие резултатите от теста да се умножават с коефициент 3, а резултатите от интервюто с коефициент 5.
Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.
Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията реши минималният брой точки, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, да бъде 4,00 точки.
Съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по избрания начин – чрез тест и интервю, умножени с определените по чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл коефициенти.
Окончателният резултат на кандидатите се оформя във формуляр, съгласно Приложение № 8 от НПКПМДСл.
Ако кандидат получи по-ниска от минималната оценка на интервюто, няма да има сформиран окончателен резултат и няма да участва в крайното класиране.

III. За подготовка за конкурса може да се използват следните информационни източници:

1. Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
2. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;
3. Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.;
4. Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление;
5. Закон за обществените поръчки (ЗОП) и Правилник за прилагането на ЗОП;
6. Закон за устройство на територията;
7. Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
8. Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика;
9. Закон за регионалното развитие (ЗРР) и Правилник за прилагане на ЗРР;
10. Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.;
11. Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.;
12. Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.;
13. Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., публикувани на интернет адрес - https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/10541.
  • Неодобрени кандидати

Красимира Добрева-Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималното изискване за 1 година професионален опит в областите на дейност по длъжностна характеристика или придобит IV младши ранг, съгласно чл. 10в, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Катрин Ангелова- Не е представено копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др. съгласно чл. 10в, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията