Конкурс за длъжността Главен експерт в Дирекция "Жилищна политика"

Starting date: 11 May 2023
End date: 22 May 2023 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Място на работа - град София.

Участва в изготвянето на проекти на нормативни актове и подготвя становища по проекти на нормативни актове, изпратени за съгласуване.

Подготвя правни становища по въпроси от компетентността на дирекцията, свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки, Закона за собствеността, Закона за достъп до обществена информация, Търговския закон, Закона за държавния служител, Закона за задълженията и договорите, Кодекса на труда, Закона за управление на етажната собственост и др.

Изготвя и съгласува административни актове от компетенциите на дирекцията.

Участва в създаването и актуализирането на документи по програми, управлявани от дирекцията.

Участва в изготвянето на документации за провеждане на обществени поръчки за нуждите на дирекцията.

Участва в подготовката на проекти на програми и планове за законодателната, оперативната и проекто-проучвателната дейност на дирекцията.

Участва в проучване и подготовка на отговори по обновяването и управлението на жилищните сгради по молби и жалби на физически и юридически лица.

Участва в подготовката на становища и указания до крайни получатели и партньори по предложения за изпълнения на инвестиции, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Участва в състава на ведомствени и междуведомствени комисии и работни групи.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за организация на индивидуалните заплати на служителите в МРРБ в границите от 780 лв. до 3200 лв.

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: III младши

Допълнителни умения и квалификации:

Професионален опит: минимум 3 години в областта на специалност „Право“ или в административната дейност.

Предпочитана област, в която е придобито висшето образование: Правни науки – професионално направление „Право“.

Компютърна грамотност: Microsoft Word, Microsoft Excel, работа с Интернет.Минимален размер на основната заплата: 780 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
   02/9405502
Краен срок за подаване на документи:
   22 May 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

-  по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.      

  • Одобрени кандидати
1. Александра Олегова Кортелова
2. Таня Стефанова Георгиева-Переновска

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 13.06.2023 г. (вторник) в 10:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър – B“.
При влизането си в залата кандидатите трябва да представят документ за самоличност.
II. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидат до интервю:
Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 25 затворени въпроса. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.
Продължителността на решаване на теста е 45 минути.
Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 0,20 точки.
Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал
решаването на теста, е 4,00 точки, съответстващ на 20 верни отговора.
Максималният резултат от решаването на теста е 5,00 точки.
Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидат, получен от решаването на теста, е 4.
Информация относно резултата от проведения тест кандидатите ще получат лично на 13.06.2023 г. в 12:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър – В“.
Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.
Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.
Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, е 4,00.
Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидат от интервюто, е 5.
Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
Ако кандидат получи резултат под 4,00 точки на интервюто, няма да има сформиран окончателен резултат и няма да участва в крайното класиране.

III. Информационни източници за подготовка:
1. Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
2. Закон за обществените поръчки.
3. Закон за собствеността.
4. Закон за управление на етажната собственост.
5. Закон за задълженията и договорите.
6. Административно-процесуален кодекс.
7. Закон за достъп до обществена информация.
8. Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост.
9. Постановление № 114 на Министерския съвет от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост.
10. Постановление № 157 на Министерския съвет от 7 юли 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост.
11. Национален план за възстановяване и устойчивост, стълб „Зелена България“, раздел 2.Б.1 „Нисковъглеродна икономика“.
12. Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.
  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати до конкурса кандидати.