Конкурс за длъжността Главен експерт в Дирекция "Жилищна политика"

Начална дата: 11 май 2023
Крайна дата: 22 май 2023 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Място на работа - град София.

Участва в изготвянето на проекти на нормативни актове и подготвя становища по проекти на нормативни актове, изпратени за съгласуване.

Подготвя правни становища по въпроси от компетентността на дирекцията, свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки, Закона за собствеността, Закона за достъп до обществена информация, Търговския закон, Закона за държавния служител, Закона за задълженията и договорите, Кодекса на труда, Закона за управление на етажната собственост и др.

Изготвя и съгласува административни актове от компетенциите на дирекцията.

Участва в създаването и актуализирането на документи по програми, управлявани от дирекцията.

Участва в изготвянето на документации за провеждане на обществени поръчки за нуждите на дирекцията.

Участва в подготовката на проекти на програми и планове за законодателната, оперативната и проекто-проучвателната дейност на дирекцията.

Участва в проучване и подготовка на отговори по обновяването и управлението на жилищните сгради по молби и жалби на физически и юридически лица.

Участва в подготовката на становища и указания до крайни получатели и партньори по предложения за изпълнения на инвестиции, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Участва в състава на ведомствени и междуведомствени комисии и работни групи.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за организация на индивидуалните заплати на служителите в МРРБ в границите от 780 лв. до 3200 лв.

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: III младши

Допълнителни умения и квалификации:

Професионален опит: минимум 3 години в областта на специалност „Право“ или в административната дейност.

Предпочитана област, в която е придобито висшето образование: Правни науки – професионално направление „Право“.

Компютърна грамотност: Microsoft Word, Microsoft Excel, работа с Интернет.Минимален размер на основната заплата: 780 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
   02/9405502
Краен срок за подаване на документи:
   22 май 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

-  по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.      

  • Одобрени кандидати
1. Александра Олегова Кортелова
2. Таня Стефанова Георгиева-Переновска

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 13.06.2023 г. (вторник) в 10:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър – B“.
При влизането си в залата кандидатите трябва да представят документ за самоличност.
II. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидат до интервю:
Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 25 затворени въпроса. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.
Продължителността на решаване на теста е 45 минути.
Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 0,20 точки.
Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал
решаването на теста, е 4,00 точки, съответстващ на 20 верни отговора.
Максималният резултат от решаването на теста е 5,00 точки.
Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидат, получен от решаването на теста, е 4.
Информация относно резултата от проведения тест кандидатите ще получат лично на 13.06.2023 г. в 12:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър – В“.
Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.
Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.
Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, е 4,00.
Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидат от интервюто, е 5.
Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
Ако кандидат получи резултат под 4,00 точки на интервюто, няма да има сформиран окончателен резултат и няма да участва в крайното класиране.

III. Информационни източници за подготовка:
1. Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
2. Закон за обществените поръчки.
3. Закон за собствеността.
4. Закон за управление на етажната собственост.
5. Закон за задълженията и договорите.
6. Административно-процесуален кодекс.
7. Закон за достъп до обществена информация.
8. Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост.
9. Постановление № 114 на Министерския съвет от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост.
10. Постановление № 157 на Министерския съвет от 7 юли 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост.
11. Национален план за възстановяване и устойчивост, стълб „Зелена България“, раздел 2.Б.1 „Нисковъглеродна икономика“.
12. Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.
  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати до конкурса кандидати.
  • Документи и образци за кандидатстване (4)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление
    Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен