Конкурс за длъжността Експерт по сигурността на ИКТ в Сектор "Информационна сигурност", Отдел "Електронна обработка на информацията", Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Starting date: 08 Aug 2023
End date: 18 Aug 2023 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Осъществява сигурна експлоатация и висококвалифицирана експертна помощ при реализиране на функциите на сектор „Информационна сигурност“ по отношение на сигурността на експлоатираните от ГД ГРАО компютърни системи и на отдел ЕОИ във връзка с програмното развитие, техническото осигуряване и координацията по функционирането на системата ЕСГРАОН и нейното развитие.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 2000 лв. до 3500 лв.

Съгласно същата Наредба в министерството има възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати до четири пъти годишно.

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: II младши

Допълнителни умения и квалификации:

Изискван професионален опит: минимум 4 години в областта на информационното обслужване.

Предпочитана област, по която е придобито висшето образованието: природни науки, математика и информатика, технически науки.Минимален размер на основната заплата: 2000 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
   02/9405542
Краен срок за подаване на документи:
   18 Aug 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

- чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

  • Одобрени кандидати
1. Десислав Димов
Допуснатият кандидат трябва да се яви за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 04.09.2023 г. (понеделник) в 10:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър – B“.
При влизането си в залата кандидата трябва да представи документ за самоличност.
След 10:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати за решаване на тест.
Информация относно резултата от проведения тест кандидата ще получи лично на 04.09.2023 г. в 11:30 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър – B“.
Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидата при успешно представяне на теста.

За подготовка за конкурса може да се използват следните информационни източници:
1. Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
2. Администриране на Windows 10;
3. Администриране на Windows Server 2008 R2/ 2012;
4. Администриране на Microsoft SQL 2008 R2;
5. Internet information server;
6. Домейн политики по сигурността в Windows;
7. Инсталиране, настройки, обновяване на Firewall;
8. Видове мрежови протоколи - използване, особености;
9. Цифрови сертификати и приложение;
10. Администриране на виртуални машини;
11. ЕСГРАОН – https://www.grao.bg/ и Закон за гражданската регистрация;
12. Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация.
  • Неодобрени кандидати
1. Венцислав Якимов - Представеното копие от диплома за висше образование не удостоверява минималното изискване за длъжността съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията – минимална образователна степен – бакалавър.