Careers

Конкурс за длъжността Главен експерт в Териториално звено ГРАО - Пловдив, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:27 Jul 2022, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:08 Aug 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността Заместник главен директор на главна дирекция в Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:18 Jul 2022, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:28 Jul 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Териториално звено ГРАО - София град, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:08 Jul 2022, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:18 Jul 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността „главен експерт” в териториално звено ГРАО - Пловдив
Публикуван на:27 Jul 2022, Краен срок за подаване на документи:08 Aug 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността "заместник главен директор" на ГД СППРР
Публикуван на:18 Jul 2022, Краен срок за подаване на документи:28 Jul 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността „главен експерт” в ТЗ ГРАО – София град, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”
Публикуван на:08 Jul 2022, Краен срок за подаване на документи:18 Jul 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността Финансов контрольор в Финансови контрольори
Публикуван на:13 Jun 2022, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:23 Jun 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността „финансов контрольор“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Публикуван на:13 Jun 2022, Краен срок за подаване на документи:23 Jun 2022 | 17:30
Процедура за подбор за Ръководител на Съвместен секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция за периода 2014-2020 г., място за изп.на длъжността - гр. Хасково
Публикуван на:13 Jun 2022, Краен срок за подаване на документи:13 Jul 2022 | 17:30
Конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИН
Публикуван на:15 Apr 2021, Краен срок за подаване на документи:17 May 2021 | 09:42
Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на МРРБ
Публикуван на:23 Mar 2021, Краен срок за подаване на документи:06 Apr 2021 | 17:30