Careers

Конкурс за длъжността Държавен експерт в Отдел "Законодателство и нередности", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:20 Sep 2023, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:02 Oct 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Североизточен регион, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:18 Sep 2023, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:28 Sep 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Южен централен регион, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:18 Sep 2023, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:28 Sep 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел Югоизточен регион, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:18 Sep 2023, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:28 Sep 2023 | 17:30
Подбор за длъжността главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми с профил „Договаряне“ в Звеното за изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост - 2 бройки
Публикуван на:15 Sep 2023, Краен срок за подаване на документи:29 Sep 2023 | 17:30
Подбор за длъжността старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми с профил „Договаряне“ в Звеното за изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост – 2 бройки
Публикуван на:15 Sep 2023, Краен срок за подаване на документи:29 Sep 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Програми ИНТЕРРЕГ", дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:14 Sep 2023, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:28 Sep 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Мониторинг", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:11 Sep 2023, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:21 Sep 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел "Преселекция и договаряне", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:11 Sep 2023, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:21 Sep 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Сектор "Счетоводна отчетност, разплащания и лоши вземания", Отдел "Финансово управление и контрол", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:11 Sep 2023, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:21 Sep 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Връзки с обществеността и протокол", Дирекция "Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество"
Публикуван на:04 Sep 2023, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:14 Sep 2023 | 17:30
Подбор за длъжността „контрольор за осъществяване на първо ниво на контрол“ в Звеното за осъществяване на първо ниво на контрол по ПТГС, в които България участва за периода 2021-2027 г., към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ
Публикуван на:25 Aug 2023, Краен срок за подаване на документи:25 Sep 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността Старши експерт в отдел Югозападен регион, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:25 Aug 2023, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:04 Sep 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Дирекция "Жилищна политика"
Публикуван на:22 Aug 2023, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:01 Sep 2023 | 17:30
Подбор за длъжността „Сътрудник ИНТЕРРЕГ“ по ПТГС на ЕС, в които България участва за периода 2021-2027 г.
Публикуван на:18 Aug 2023, Краен срок за подаване на документи:18 Sep 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността Системен администратор в Отдел "Информационно обслужване", Дирекция "Информационно обслужване и системи за сигурност"
Публикуван на:09 Aug 2023, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:21 Aug 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен юрисконсулт в Отдел "Процесуално представителство", Дирекция "Правна"
Публикуван на:09 Aug 2023, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:21 Aug 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен юрисконсулт в Отдел "Процесуално представителство", Дирекция "Правна"
Публикуван на:09 Aug 2023, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:21 Aug 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността Експерт по сигурността на ИКТ в Сектор "Информационна сигурност", Отдел "Електронна обработка на информацията", Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:08 Aug 2023, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:18 Aug 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността Експерт, координатор на информационни технологии в Сектор "Национална база данни", Отдел "Електронна обработка на информацията", Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:08 Aug 2023, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:18 Aug 2023 | 17:30
Процедура за подбор на Експерт мониторинг – профил „общ“ в Съвместен секретариат - София по Програмата ИНТЕРРЕГ VI A - ИПП България – Сърбия за периода 2021-2027 г.
Публикуван на:11 May 2023, Краен срок за подаване на документи:26 May 2023 | 17:30
Процедура за подбор за Експерт мониторинг – профил „общ“ по Програмата ИНТЕРРЕГ VI A - ИПП България – Северна Македония за периода 2021-2027 г.
Публикуван на:11 May 2023, Краен срок за подаване на документи:12 Jun 2023 | 17:30
Процедура за подбор за „Експерт по управление и наблюдение на проекти“ в Информационно звено по програма Интеррег VI-A Румъния - България към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ - 3 свободни позиции
Публикуван на:04 Apr 2023, Краен срок за подаване на документи:19 Apr 2023 | 07:59
Конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИН
Публикуван на:15 Apr 2021, Краен срок за подаване на документи:17 May 2021 | 09:42
Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на МРРБ
Публикуван на:23 Mar 2021, Краен срок за подаване на документи:06 Apr 2021 | 17:30