Careers

Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Мониторинг", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:19 May 2020, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:29 May 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел "Мониторинг", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:15 May 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:26 May 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Оценка, информация и публичност", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:14 May 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:26 May 2020 | 17:30
Подбор за длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в отдел „Мониторинг”, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”
Публикуван на:14 May 2020, Краен срок за подаване на документи:26 May 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Старши експерт в Сектор "Финансов контрол", Отдел "Финансово управление и контрол", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:14 May 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:26 May 2020 | 17:30
Подбор за длъжността „старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в отдел „Мониторинг”, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”
Публикуван на:14 May 2020, Краен срок за подаване на документи:26 May 2020 | 17:30
Подбор за длъжността „Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в отдел „Югозападен район”, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”
Публикуван на:14 May 2020, Краен срок за подаване на документи:26 May 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Сектор "Стратегическо планиране и програмиране", Отдел "Стратегическо планиране и договаряне", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:13 May 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:26 May 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Старши експерт в Сектор "Стратегическо планиране и програмиране", Отдел "Стратегическо планиране и договаряне", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:13 May 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:26 May 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Организационно развитие и публичност, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:11 Mar 2020, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:23 Mar 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество, дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
Публикуван на:05 Mar 2020, Брой свободни места: 2, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:16 Mar 2020 | 17:30
Процедура за подбор на на „експерт по управление на проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия за периода 2014-2020 г.
Публикуван на:02 Mar 2020, Краен срок за подаване на документи:17 Mar 2020 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Териториално звено ГРАО - Бургас, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:19 Feb 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:02 Mar 2020 | 17:00
Конкурс за длъжността Младши експерт в отдел Северен централен район, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:18 Feb 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:28 Feb 2020 | 17:00
Конкурс за длъжността Младши експерт в отдел Североизточен район, Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:18 Feb 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:28 Feb 2020 | 17:00
Конкурс за длъжността Държавен експерт в Отдел "Хармонизация на техническата нормативна уредба", Дирекция "Технически правила и норми"
Публикуван на:17 Feb 2020, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:27 Feb 2020 | 17:00
Процедура за подбор и определяне на независими експерти за проверка и верификация на самооценките на общините кандидати за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление през 2020 г.
Публикуван на:02 Mar 2020, Краен срок за подаване на документи:04 May 2020 | 17:30
Процедура за подбор на „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Северна Македония за периода 2014-2020 г.
Публикуван на:27 Jan 2020, Краен срок за подаване на документи:11 Feb 2020 | 17:30
Подбор на „експерт по управление на проекти“ в Съвместния секретариат по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020г. към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ
Публикуван на:06 Dec 2019, Краен срок за подаване на документи:23 Dec 2019 | 13:03
Подбор на „експерт по управление на проекти“ в Съвместния секретариат (СС) по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020г.
Публикуван на:25 Nov 2019, Краен срок за подаване на документи:09 Dec 2019 | 17:30
Експерт по мониторинг на инвестиционни проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Турция за периода 2014-2020 г.
Публикуван на:16 Oct 2019, Краен срок за подаване на документи:31 Oct 2019 | 09:30
Процедура за подбор на лица за осъществяване на „първо ниво на контрол“ по Програмите за трансгранично сътрудничество
Публикуван на:11 Sep 2019, Краен срок за подаване на документи:11 Oct 2019 | 14:22