Careers

Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Стопански дейности", Дирекция "Финансово-стопански дейности"
Публикуван на:22 Mar 2024, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:01 Apr 2024 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел Планиране и провеждане на обществени поръчки, Дирекция "Обществени поръчки"
Публикуван на:18 Mar 2024, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:28 Mar 2024 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Териториално звено ГРАО - Видин, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:01 Mar 2024, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:11 Mar 2024 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в Отдел "Мониторинг", Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие"
Публикуван на:09 Feb 2024, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:19 Feb 2024 | 17:30
Конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИН
Публикуван на:15 Apr 2021, Краен срок за подаване на документи:17 May 2021 | 09:42
Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на МРРБ
Публикуван на:23 Mar 2021, Краен срок за подаване на документи:06 Apr 2021 | 17:30