Careers

Конкурс за длъжността Главен експерт в Териториално звено ГРАО - Ловеч, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:21 Jul 2021, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:02 Aug 2021 | 17:30
Конкурс за длъжността Старши експерт в "Отчуждаване и разпореждане", Дирекция "Държавна собственост"
Публикуван на:13 Jul 2021, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:23 Jul 2021 | 17:30
Конкурс за длъжността Младши експерт в "Актуване и управление", Дирекция "Държавна собственост"
Публикуван на:13 Jul 2021, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:23 Jul 2021 | 17:30
Процедура за подбор за „експерт по връзки с обществеността“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Турция за периода 2014-2020 г.2020 г.
Публикуван на:15 Apr 2021, Краен срок за подаване на документи:17 May 2021 | 11:29
Конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИН
Публикуван на:15 Apr 2021, Краен срок за подаване на документи:17 May 2021 | 09:42
Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на МРРБ
Публикуван на:23 Mar 2021, Краен срок за подаване на документи:06 Apr 2021 | 17:30
Процедура за подбор на „експерт по финанси и мониторинг“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Турция
Публикуван на:11 Nov 2020, Краен срок за подаване на документи:26 Nov 2020 | 09:50