Кариери

Конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Стопански дейности“, дирекция „Финансово-стопански дейности“
Публикуван на:23 юни 2022, Краен срок за подаване на документи:04 юли 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността „финансов контрольор“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Публикуван на:13 юни 2022, Краен срок за подаване на документи:23 юни 2022 | 17:30
Процедура за подбор за Ръководител на Съвместен секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция за периода 2014-2020 г., място за изп.на длъжността - гр. Хасково
Публикуван на:13 юни 2022, Краен срок за подаване на документи:13 юли 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Стопански дейности“, дирекция „Финансово-стопански дейности“
Публикуван на:08 юни 2022, Краен срок за подаване на документи:20 юни 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Стратегическо планиране и програмиране“, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”
Публикуван на:02 юни 2022, Краен срок за подаване на документи:13 юни 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността „държавен експерт“ в отдел „Стратегическо управление“, дирекция „Водоснабдяване и канализация”
Публикуван на:02 юни 2022, Краен срок за подаване на документи:13 юни 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността „старши юрисконсулт” в отдел „Нормативни актове“, дирекция „Правна”
Публикуван на:02 юни 2022, Краен срок за подаване на документи:13 юни 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Нормативни актове“, дирекция „Правна”
Публикуван на:02 юни 2022, Краен срок за подаване на документи:13 юни 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел „Устройство на територията“, дирекция УТАТУ
Публикуван на:26 май 2022, Краен срок за подаване на документи:06 юни 2022 | 17:30
Конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Контрол на обществените поръчки и нередности“, ГД СППРР
Публикуван на:26 май 2022, Краен срок за подаване на документи:06 юни 2022 | 17:30
Конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИН
Публикуван на:15 април 2021, Краен срок за подаване на документи:17 май 2021 | 09:42
Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на МРРБ
Публикуван на:23 март 2021, Краен срок за подаване на документи:06 април 2021 | 17:30