Кариери

Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Контрол и мониторинг", Дирекция "Жилищна политика"
Публикуван на:12 януари 2023, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:23 януари 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Стратегии и програми", Дирекция "Жилищна политика"
Публикуван на:12 януари 2023, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:23 януари 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Териториално звено ГРАО - Габрово, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Публикуван на:12 януари 2023, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:23 януари 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Контрол и мониторинг", Дирекция "Жилищна политика"
Публикуван на:22 декември 2022, Брой свободни места: 1, Правоотношение:Служебно правоотношение
Краен срок за подаване на документи:03 януари 2023 | 17:30
Конкурс за длъжността „главен експерт” в териториално звено ГРАО - Пловдив
Публикуван на:27 юли 2022, Краен срок за подаване на документи:08 август 2022 | 17:30
Конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИН
Публикуван на:15 април 2021, Краен срок за подаване на документи:17 май 2021 | 09:42
Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на МРРБ
Публикуван на:23 март 2021, Краен срок за подаване на документи:06 април 2021 | 17:30