„Създаване на Единна информационна система (ЕИС) за ВиК услугите и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК и Информационна система на водностопанските системи и съоръжения (ИС на ВСС)“ с три обособени позиции

Number 03-04-341/28.07.17 г.

Във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на Единна информационна система (ЕИС) за ВиК услугите и регистър на Вик операторите и асоциациите по ВиК и Информационна система на водностопанските системи и съоръжения (ИС на ВСС)“ с три обособени позиции, на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки МРРБ открива пазарни консултации

  • Attached files (10)
Документация
    Пазарни запитвания Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073870532
Удостоверено време: 07.09.2017 16:36:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    Покана Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072907899
Удостоверено време: 01.08.2017 15:07:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    1_Техническа_спецификация_ВСС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072907903
Удостоверено време: 01.08.2017 15:07:14
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    1_Ценово_предложение_ВСС Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072907909
Удостоверено време: 01.08.2017 15:07:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    2_Техническа_спецификация_ВиКУ Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072907916
Удостоверено време: 01.08.2017 15:07:27
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    2_Ценово_предложение_ВиКУ Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072907919
Удостоверено време: 01.08.2017 15:07:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    3_Техническа_спецификация_Хардуер Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072907921
Удостоверено време: 01.08.2017 15:07:39
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    3_Ценово_предложение_Хардуер Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000072907928
Удостоверено време: 01.08.2017 15:07:49
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    МапексАД-Индикативно-ценово-предложение-Позиция1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073270857
Удостоверено време: 15.08.2017 10:24:58
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    МапексАД-Инидкативно-ценово-предложение-Позиция2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000073270887
Удостоверено време: 15.08.2017 10:25:46
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (10)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.