Buyer Profile - Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документациите

Number 91-00-40/1/
Услуги по дублиране на данни, свързани със съхранението им
2019-06-25 17:08:06
Number 91-00-43
„Разширяване на капацитета на телефонна централа LIBRA и доставка на телефонни апарати, съвместими с нея“
2019-06-19 16:43:59
Number 91-00-41 от 2019 г.
Надграждане на съществуващ дисков масив FUJITSU ETERNUS DX200 S3
2019-06-14 16:44:34
Number 91-00-36
„Ремонт и поддръжка на сградите предоставени за ползване и управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в това число и на териториалните му звена“
2019-05-13 17:39:07
Number 91-00-41
Развитие на защитена, сигурна и надеждна ИКТ инфраструктура в централната сграда на МРРБ
2018-06-19 17:41:39
Number 03-04-341/28.07.17 г.
„Създаване на Единна информационна система (ЕИС) за ВиК услугите и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК и Информационна система на водностопанските системи и съоръжения (ИС на ВСС)“ с три обособени позиции
2017-08-01 15:09:19
Number 91-00-65/26.07.17 г.
„Актуализиране и надграждане на ГИС на МРРБ“
2017-07-26 16:52:16

Страница 1 от 1

Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.