Buyer Profile - Oбществени поръчки по чл. 20, ал.1 и 2

Number 23-19-064
"Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода на сграден фонд, предоставен за управление на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, присъединен към топлинната мрежа, находящ се на територията на гр. София"
2019-11-12 15:15:25
Number 23-18-103
„Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол, община Царево“
2018-12-17 16:32:48
Number 24-18-043
"Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, на сграден фонд, предоставен за управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, присъединен към топлопреносната мрежа, находящ се на територията на гр. София“
2018-05-10 15:20:03
Number 23-18-042
„Абонаментна поддръжка на деловодна система АКСТЪР ОФИС в Министерството на регионалното развитие и благоустройството“
2018-05-09 16:30:04
Number 23-18-024
„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обхващаща имоти – държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление на Министерството, находящи се на територията на гр. София“
2018-04-13 16:10:12
Number 23-18-023
„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обхващаща имот – държавна собственост, предоставен безвъзмездно за управление на Министерството, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 120, ет. 5, самостоятелен обект сграда с идентификатори 07079.620.58.1.24, 07079.620.58.1.25, 07079.620.58.1.26“
2018-04-13 16:10:27

Страница 1 от 1

Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.