Buyer Profile - Oбществени поръчки по чл. 20, ал.1 и 2

Number 05-15-074
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина, хотелско настаняване, организиране на мероприятия и събития и предоставяне на съпътстващи услуги за нуждите на МРРБ“
2020-06-26 17:12:11
Number 23-16-056
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност.
2020-02-05 16:37:42
Number 05-16-014
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ФУНКЦИИТЕ НА КООРДИНАТОРИ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.” В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - ПРОЕКТ „ПОДПОМАГАНЕ РЕГИОНАЛНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПЛАНИРАНЕ НА ОТРАСЪЛ ВиК“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - ПРОЕКТ „ПОДПОМАГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА, УПРАВЛЕНИЕТО И ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В ОТРАСЪЛ ВиК.
2020-01-28 16:34:32
Number 24-19-072
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020”, С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
2019-12-27 11:35:37
Number 24-19-071
„ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ НА СВЛАЧИЩЕ „АЛБЕНА“, ОБЩИНА БАЛЧИК“
2019-12-16 14:00:45
Number 24-19-068
„Осъществяване на оценка на въздействието на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“
2019-12-09 10:52:02
Number 24-19-067
„ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО“
2019-12-09 10:41:31
Number 24-19-069
"Укрепване свлачище в участък "Фара", община Аксаково - прединвестиционни проучвания (допълване на КИС с пиезометрични сондажи)"
2019-12-09 10:21:06
Number 24-19-058
„ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА БЯЛА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО“
2019-11-18 11:18:00
Number 24-19-062
Проучване на възможностите за използването на водата на язовир Тракиец за водоснабдяване на град Хасково с питейна вода.
2019-11-18 10:53:10
Number 24-19-063
"Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез изработване/брандиране и доставка на рекламни материали"
2019-11-18 10:35:38
Number 05-16-008
Консултантски услуги за осигуряване на качеството, контрол и текущо подпомагане във връзка с дейностите по изпълнение на договорите за Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол
2019-11-13 14:32:51
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.