Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Обект „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с. Коларово, община Петрич“ – II етап: „Напорен резервоар 350 м3 за ниска зона с. Коларово“ ; Обособена позиция № 2 – Обект „Резервоар за допълнително водоснабдяване на с. Горталово, община Плевен

Number 06-14-086
  • Attached files (4)
Други
    Документация 06.08.2014 09:30:30
    Разяснения по поставени въпроси до 25.08.2014 г. 28.08.2014 14:04:35
    Разяснения по въпроси, постъпили до 27.08.2014 г. 01.09.2014 18:06:29
    Решение за прекратяване за Обособена позиция №2 18.09.2014 17:49:11
Attached files (4)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.