Упражняване на строителен надзор, технически, количествен и стойностен контрол и отчитане на изпълнените строително-монтажни работи (СМР), включително изготвяне на технически паспорт и въвеждане в експлоатация на обекти с четири обособени позиции: Обособена позиция №1: Обект „Разделно водоподаване за с.Места и с.Филипово от общия им напорен резервоар”, община Банско, област Благоевград“; Обособена позиция №2: Обект „Реконструкция на водопров. мрежа на кв. "К. Ганчев - Запад" по ул."Копринка", ул. "Тракийка", ул. "Славей" и ул. "Цанко Церковски", гр.Стара Загора“ ; Обособена позиция № 3: Обект „Реконструкция на съществуващ водопровод "Палатик" от каптаж "Палатик" до вътрешната водопроводна мрежа в с.Елешница”, община Разлог, област Благоевград“; Обособена позиция № 4: „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Коларово, община Петрич – II етап: Напорен резервоар 350 м3 за ниска зона с. Коларово

Number 07-14-078

 Документацията за участие може да бъде намерена тук.

  • Attached files (1)
Други
    Документация 31.07.2014 15:56:50
Attached files (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.