Съгласуване с институции и ведомства, и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите на „Проект-заснемане на извършения строеж, по чл.145, ал.5 от Закона за устройство на територията“ и на проект „Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманобетонната конструкция на надградената част на язовир „Христо Смирненски”

Number 07-14-093

 Документацията за участие може да бъде намерена тук.

  • Attached files (1)
Други
    Документация 31.07.2014 15:54:45
Attached files (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.