Упражняване на строителен надзор, технически, количествен и стойностен контрол и отчитане на изпълнените строително- монтажни работи (СМР) на обект "Мерки за възстановяване на проектната конструктивна устойчивост с дълготрайно обезпечаване водоплътността на стоманенобетонната конструкция на надградената част на язовир "Христо Смирненски"; изготвяне на технически паспорт на надградената стоманенобетонова част на язовирна стена "Христо Смирненски" и въвеждането й в експлоатация.

Number 07-16-031

Документи, публикувани преди 31.01.2017 г., са налични на долупосочения адрес:

http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al4/0716031/Forms/AllItems.aspx

 

 

  • Attached files (1)
Документация
    Споразумение с прил-я за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000085365896
Удостоверено време: 11.06.2018 14:05:57
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (1)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.