Подготовка и попълване на проект на Формуляр за кандидатстване за европейско финансиране, включително прединвестиционни проучвания за регионален интегриран проект за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян

Number 09-13-093

 

Съобщение

В периода от 18.11.2013 г. (понеделник) до 22.11.2013 г. (петък) ще бъде предоставен достъп до предварителен регионален генерален план на водоснабдителните и канализационни системи на обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Подготовка и попълване на проект на Формуляр за кандидатстване за европейско финансиране, включително прединвестиционни проучвания за регионален интегриран проект за водоснабдяване и канализация на обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян.
Достъпът до  ще се осъществява от 14:00 до 16:00 часа в зала 3.2 в сградата на Министерството на регионалното развитие, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, гр. София, след предварителна регистрация по телефон и/или електронна поща с г-жа Мариана Куюмджиева – държавен експерт в дирекция „Водоснабдяване и канализация“.
За контакти:
тел.: 02/9405298
e-mail: MKuyumdzhieva@mrrb.government.bg.
 

Съобщение: 
„На основание чл. 5, ал. 1, т. 14 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки в Регистъра на обществените поръчки е публикувана Информация за хода на процедурата при производство по обжалване в резултат на което към настоящия момент процедурата е със статус „спряна“. 
Следващата промяна в статуса на процедурата и етапът на който това ще стане е в зависимост от произнасянето на компетентните органи по искането за налагане на временната мярка.“ 
 

Съобщение

Искането за налагане на временна мярка „спиране“ на процедурата е оставено без уважение от Комисията за защита на конкуренцията, с оглед на което и на основание чл. 27а, ал. 9, т. 2 от Закона за обществените поръчки е публикувано в Регистъра на обществените поръчки и в Профила на купувача на Възложителя Решение за промяна.

Допълнителна информация и документи можете да намерите  тук:

  • Attached files (11)
Други
    Документация 24.10.2013 14:12:30
    Отговори на въпроси, постъпили до 30 октомери 2013 г. 31.10.2013 13:06:49
    Отговори на въпроси, постъпили до 11 ноември 2013 г. 11.11.2013 17:23:08
    Отговори на въпроси, постъпили до 13.11.2013 г. 14.11.2013 09:38:47
    Отговори на въпроси, постъпили до 14 ноември 2013 г. 15.11.2013 11:45:25
    Отговори на въпроси, постъпили до 22.11.2013 г. 25.11.2013 13:56:27
    Решение за промяна 26.11.2013 16:12:45
    Отговори на въпроси, постъпили до 25 ноември 2013 г. 29.11.2013 16:14:23
    Отговори на въпроси, постъпили до 29 ноември 2013 г. 02.12.2013 17:03:42
    Решение за промяна 07.01.2014 17:29:45
    Покана за отваряне на ценови предложения 28.03.2014 16:12:25
Attached files (11)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.