Доставка на IТ оборудване хардуер и системен софтуер за нуждите на Министерство на регионалното развитие (МРР)“ с три обособени позиции

Number 09-14-083

 Обособена позиция 1 - Доставка на хардуер и системен софтуер за нуждите на МРР;

Обособена позиция 2 - Доставка на компютърно и комуникационно оборудване за нуждите на проект „Български трансграничен диалог. Разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество“ по програма BG 11: Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество, съфинансирана по Норвежкия финансов механизъм;
Обособена позиция 3 - Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства и системен софтуер за нуждите на проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен район Румъния-България“ (SPATIAL), съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния–България 2007-2013 Г., MIS CODE 171“, в „Профил на купувача“, раздел „Открити процедури“.
 
 
  • Attached files (14)
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095993278
Удостоверено време: 26.02.2019 10:56:12
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Други
    Документация 07.08.2014 12:40:26
    01 Решение за промяна 18.08.2014 10:11:40
    25 Образец № 14.1 - Ценово предложение ОП1- промяна 18.08.2014 10:13:07
    05-1 Техническа спецификация по Об. поз. 1-промяна 18.08.2014 10:13:07
    06-1 Методика Об. поз. 1 - промяна 18.08.2014 10:13:07
    25 Образец № 14.2 - Ценово предложение-ОП2-промяна 18.08.2014 10:13:07
    08 Специфични изисквания - промяна 18.08.2014 10:13:07
    09 Проект на договор за обос. поз. - промяна 18.08.2014 10:13:07
    24 Образец № 13-3 - Техн. предложение Об. поз. 3-промяна 18.08.2014 10:13:07
    23 Образец № 13-2 - Техн. предложение Об. поз. 2 - промяна 18.08.2014 10:13:07
    25 Образец № 14.3 - Ценово предложение-ОП3- промяна 18.08.2014 10:13:07
    22 Образец № 13-1 - Техн. предложение Об. поз. 1 - промана 18.08.2014 10:13:07
    Решение за прекратяване - Обособена позиция № 1 27.08.2014 14:26:00
Attached files (14)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.