„Абонаментно-техническо обслужване на електрообзавеждането в централната административна сграда на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), административна сграда на ул. „Стефан Караджа“ № 9, ГД „ГРАО“ на ул. „Алабин“ № 16-20 и ТЗ на ГРАО на ул. „Позитано“ № 30, сервизно обслужване на един трафопост с два трансформатора, собственост на МРРБ.“

Number 22-18-092

Обществената поръчка има за предмет поддържане на електрическата инсталация и електрообзавеждането на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, административна сграда на адрес: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 9, ГД „ГРАО“ на ул. „Алабин“ № 16-20 и ТЗ на ГРАО на ул. „Позитано“ № 30, съгласно изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 21/2005 г.); Наредба № 1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ.бр. 46/2010 г.). Сервизно обслужване на един трафопост с два трансформатора, в едно с прилежащите им АВР-система и ел. табла собственост на МРРБ, съгласно изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. Доставка и монтаж на ел.материали, резервни части и консумативи, необходими за поддръжка на електрическата инсталация, електрообзавеждането и трафопоста.

  • Attached files (9)
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092648885
Удостоверено време: 16.11.2018 16:56:35
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093284988
Удостоверено време: 07.12.2018 15:37:31
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол № 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093285005
Удостоверено време: 07.12.2018 15:37:48
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000093285019
Удостоверено време: 07.12.2018 15:38:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор РД-02-29-21 от 29.01.2019 г.... Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095586747
Удостоверено време: 20.02.2019 16:07:01
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Приложения-1 към договор РД-02-29-21 от 29.01.2019 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095586771
Удостоверено време: 20.02.2019 16:07:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Приложение-2 към договор РД-02-29-21 от 29.01.2019 г. Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095586786
Удостоверено време: 20.02.2019 16:07:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП
    Обява с приложенията за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000091899371
Удостоверено време: 24.10.2018 14:17:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Информация за обява Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092290382
Удостоверено време: 06.11.2018 10:56:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (9)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.