„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обхващаща имот – държавна собственост, предоставен безвъзмездно за управление на Министерството, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 120, ет. 5, самостоятелен обект сграда с идентификатори 07079.620.58.1.24, 07079.620.58.1.25, 07079.620.58.1.26“

Number 23-18-023

 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обхващаща имот – държавна собственост, предоставен безвъзмездно за управление на Министерството, находящ се в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 120, ет. 5, самостоятелен обект сграда с идентификатори 07079.620.58.1.24, 07079.620.58.1.25, 07079.620.58.1.26“

  • Attached files (4)
Решения за откриване на процедурата
    Решение за откриване в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000081100841
Удостоверено време: 13.04.2018 15:57:55
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089856895
Удостоверено време: 13.08.2018 10:38:13
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000132648534
Удостоверено време: 16.09.2020 13:35:08
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089913104
Удостоверено време: 14.08.2018 10:06:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (4)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.