Упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнението на строително-монтажни работи на обект: „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол”, община Царево

Number 23-18-089
  • Attached files (11)
Документация
    za PK Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092830917
Удостоверено време: 22.11.2018 17:58:53
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за откриване на процедурата
    03 Решение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092830925
Удостоверено време: 22.11.2018 17:59:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Решения за определяне на изпълнител
    Решение РД 02-14-163 19 02 2019 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095543785
Удостоверено време: 19.02.2019 16:39:28
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за обществена поръчка
    04 Обявление РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092830923
Удостоверено време: 22.11.2018 17:59:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000112209286
Удостоверено време: 11.11.2019 10:17:19
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Протоколи и окончателен доклад на комисиятя за провеждане на процедурата
    Протокол 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000094619977
Удостоверено време: 22.01.2019 16:59:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095543714
Удостоверено време: 19.02.2019 16:38:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Протокол 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095543730
Удостоверено време: 19.02.2019 16:38:40
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Доклад Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095543744
Удостоверено време: 19.02.2019 16:38:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000112209350
Удостоверено време: 11.11.2019 10:18:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“
    Отваряне на цени 23-18-089 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000095182873
Удостоверено време: 08.02.2019 14:07:02
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (11)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.