"Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода на сграден фонд, предоставен за управление на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, присъединен към топлинната мрежа, находящ се на територията на гр. София"

Number 23-19-064
  • Attached files (4)
Решения за откриване на процедурата
    Решение за откриване на процедура Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000112274521
Удостоверено време: 12.11.2019 15:15:54
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000117377398
Удостоверено време: 03.02.2020 16:02:49
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключил договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000181391821
Удостоверено време: 21.04.2022 13:56:20
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000117377424
Удостоверено време: 03.02.2020 16:03:10
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (4)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.