"Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, на сграден фонд, предоставен за управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, присъединен към топлопреносната мрежа, находящ се на територията на гр. София“

Number 24-18-043

"Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, на сграден фонд, предоставен за управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, присъединен към топлопреносната мрежа, находящ се на територията на гр. София“

  • Attached files (6)
Решения за откриване на процедурата
    Решение за откриване в РОП Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000083021989
Удостоверено време: 10.05.2018 15:20:29
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за възлагане на поръчка
    Обявление за възложена поръчка Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089158765
Удостоверено време: 01.08.2018 09:40:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за изменение на договор за обществена поръчка или рамково споразумение в срока на неговото действие
    Обявление за изменение Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000097001255
Удостоверено време: 19.03.2019 10:38:38
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000118091048
Удостоверено време: 14.02.2020 12:34:34
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Договор за обществена поръчка и приложенията към него
    Договор с приложенията за ПК Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000089158683
Удостоверено време: 01.08.2018 09:39:25
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка
    Допълнително споразумение за публикуване Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000097001218
Удостоверено време: 19.03.2019 10:38:16
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (6)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.