„Специализирани юридически услуги за Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.” и Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. с три обособени позиции

Number 05-15-127

Линк към процедурата - http://sp.mrrb.government.bg/Ch14al1/0515127/Forms/AllItems.aspx

 

 Съдържание на документ

„Специализирани юридически услуги за Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.” и Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. , с три обособени позиции: 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Специализирана правна помощ чрез изготвяне на становища/доклади за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност преди верификация на разходи върху процедури по реда на ЗОП при изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.” и Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013“ 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Специализирана правна помощ при администриране на сигнали за нередности чрез изготвяне на доклади за обработка на сигналите и свързаните с това проекти на писма до съответния бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.” и Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013“ 3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Специализирана юридическа помощ на УО на ОПРР чрез предоставяне на юридически консултации, анализи и становища, свързани с националното законодателство и европейското право при изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.” и Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.“

 

 

 

 

 

  • Attached files (3)
Обявления Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
    Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП 3 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088383140
Удостоверено време: 19.07.2018 16:54:43
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 1 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000088769777
Удостоверено време: 25.07.2018 16:39:37
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
    Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 2 Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
Сериен номер: 4000092954786
Удостоверено време: 27.11.2018 11:06:32
Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
Attached files (3)
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.