Buyer Profile - Oбществени поръчки по чл. 20, ал.1 и 2

Number 06-15-002
„Изменение на общ устройствен план на община (ОУПО) Царево и Екологична оценка към него“
2022-05-19 14:40:37
Number 05-15-074
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина, хотелско настаняване, организиране на мероприятия и събития и предоставяне на съпътстващи услуги за нуждите на МРРБ“
2020-06-26 17:12:11
Number 23-16-056
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност.
2020-02-05 16:37:42
Number 05-16-014
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ФУНКЦИИТЕ НА КООРДИНАТОРИ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.” В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - ПРОЕКТ „ПОДПОМАГАНЕ РЕГИОНАЛНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПЛАНИРАНЕ НА ОТРАСЪЛ ВиК“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - ПРОЕКТ „ПОДПОМАГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА, УПРАВЛЕНИЕТО И ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ В ОТРАСЪЛ ВиК.
2020-01-28 16:34:32
Number 24-19-072
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020”, С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
2019-12-27 11:35:37
Number 24-19-071
„ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ НА СВЛАЧИЩЕ „АЛБЕНА“, ОБЩИНА БАЛЧИК“
2019-12-16 14:00:45
Number 24-19-068
„Осъществяване на оценка на въздействието на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“
2019-12-09 10:52:02
Number 24-19-067
„ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО“
2019-12-09 10:41:31
Number 24-19-069
"Укрепване свлачище в участък "Фара", община Аксаково - прединвестиционни проучвания (допълване на КИС с пиезометрични сондажи)"
2019-12-09 10:21:06
Number 24-19-058
„ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА БЯЛА И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО“
2019-11-18 11:18:00
Number 24-19-062
Проучване на възможностите за използването на водата на язовир Тракиец за водоснабдяване на град Хасково с питейна вода.
2019-11-18 10:53:10
Number 24-19-063
"Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез изработване/брандиране и доставка на рекламни материали"
2019-11-18 10:35:38
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.